តោះមកដឹង! តារាភាពយន្តចិនចំនួន ៦១ រូប ដែលបានស្លាប់ដែលបន្សល់ទុកស្នាដៃជាច្រើន

កើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់ គឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សលោក មិនថា អ្នកជាស្តេចផែនដី ជាតារាចម្រៀង ជាអ្វីក៏ដោយ គឺពិតជា មិនអាចជៀសផុតពី សេចក្តីស្លាប់បានឡើយ តែសំខាន់ពេលអ្នកនៅរស់ តើអ្នកបានបន្សល់ទុកនូវអ្វីខ្លះសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយប្រើប្រាស់ និងទស្សនាកម្សាន្ត។ ដូចនេះដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកយកតារាភាពយន្តចិនចំនួន ៦១ នាក់ ដែលពួកគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយដូចខាងក្រោមនេះ៖

១) លោក Lam Ching-ying កើតនៅថ្ងៃទី ២៧​ ធ្នូ ១៩៥២-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ (៤៤ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើម

២) លោក Bruce Lee កើតនៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា ១៩៤០-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២០ កក្កដា ១៩៧៣ (៣២ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារហើមខួរក្បាល និងប្រកាច់

៣) លោកស្រី Anita Mui កើតនៅថ្ងៃទី ១០ តុលា ១៩៦៣-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៣០ ធ្នូ ២០០៣ (៤០ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

៤) លោក Leslie Cheung កើតនៅថ្ងៃទី ១២ កញ្ញា ១៩៥៦-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ០១ មេសា ២០០៣ (៤៦ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារលោតពីលើសណ្ឋាគារ

៥) លោក Wu Ma កើតនៅថ្ងៃទី ២២ កញ្ញា ១៩៤២-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ០៤ កុម្ភៈ ២០១៤ (៧១ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសួត

៦) លោក Ricky Hui កើតនៅថ្ងៃទី ០៣ កក្កដា ១៩៤៦-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា ២០១១ (៦៤ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង

៧) លោក Shing Fui-On កើតនៅថ្ងៃទី ០៣ កក្កដា ១៩៤៦-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា ២០១១ (៦៤ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង

៨) លោក Roy Chiao កើតនៅថ្ងៃទី ១៦ មីនា ១៩២៧-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៨ មករា ១៩៩៩ (៧២ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង

៩) លោក Tien Feng កើតនៅថ្ងៃទី ០៤ មិថុនា ១៩២៨-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២២ តុលា ២០១៥ (៨៧ ឆ្នាំ)

១០) លោក Chan Hung-lit កើតនៅថ្ងៃទី ៧ មិថុនា ១៩៤៣-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២៤ វិច្ឆិកា ២០០៩ (៦៥ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារឈឺទ្រូង (ភ្លាមៗ)

១១) លោក Yuen Siu-tien កើតនៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា ១៩១២-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៨ មករា ១៩៧៩ (៦៦ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង

១២) លោក Bill Tung កើតនៅថ្ងៃទី ៣០ មីនា ១៩៣៣-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២២ កុម្ភៈ ២០០៦ (៧២ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែម

១៣) លោកស្រី Regina Kent កើតនៅថ្ងៃទី ៤ កញ្ញា ១៩៦៧-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៦ សីហា ១៩៩៩ (៣១ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល

១៤) លោក Ko Chun-hsiung កើតនៅថ្ងៃទី ១៥ មករា ១៩៤៥-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ ២០១៥ (៧០ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសួត

១៥) លោក Blackie Ko កើតនៅថ្ងៃទី ២២ កុម្ភៈ ១៩៥៣-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៩ ធ្នូ ២០០៣ (៥០ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារពុល

១៦) លោក Lau Kar-leung កើតនៅថ្ងៃទី ២៨ កក្កដា ១៩៣៤-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា  ២០១៣ (៧៨ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកឈាម

១៧) លោកស្រី Jacqueline Law កើតនៅថ្ងៃទី ១០ តុលា ១៩៦៦-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា ២០១២ (៤៥ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកឈាម

១៨) លោក Yu Chenghui កើតនៅថ្ងៃទី ១៦ សីហា ១៩៣៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៤ កក្កដា ២០១៥ (៧៥ ឆ្នាំ)

១៩) លោក Paul Wei Ping-ao កើតនៅថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា ១៩២៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ០៣ ធ្នូ ១៩៨៩ (៦០ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺខាន់លឿង

២០) លោក Lo Lieh កើតនៅថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា ១៩៣៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ០២ វិច្ឆិកា ២០០២ (៦៣ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង

២១) លោកស្រី Lydia Shum កើតនៅថ្ងៃទី ០១ មិថុនា ១៩៤៥-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៩ កុម្ភៈ ២០០៨ (៦២ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើម

២២) លោក Shih Kien កើតនៅថ្ងៃទី ០១ មករា ១៩១៣-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ០៣ មិថុនា ២០០៩ (៩៦ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺខ្សោយបេះដូង

២៣) លោក Lam Sheung Yee កើតនៅថ្ងៃទី ៧ វិច្ឆិកា ១៩៣៤-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២៣ មេសា ២០០៩ (៧៤ ឆ្នាំ)

២៤) លោក Bak Man-biu កើតនៅឆ្នាំ ១៩២១-ស្លាប់ឆ្នាំ ២០០៧ (៨៦ ឆ្នាំ)

២៥) លោក Zhao Dan កើតនៅថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ១៩១៥-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១០ តុលា ១៩៨០ (៦៥ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺមហារីក​លំពែង

២៦) លោក Kwan Shan កើតនៅថ្ងៃទី ២០ មេសា ១៩៣៣-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១ តុលា ២០១២ (៧៩ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺមហារីក​សួត

២៧) លោក Zheng Junli កើតនៅថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ ១៩១១-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២៣ មេសា ១៩៦៩ (៥៧ ឆ្នាំ)

២៨) លោក Chin Tsi-ang កើតនៅថ្ងៃទី ២២ កុម្ភៈ ១៩០៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៥ តុលា ២០០៧ (៩៨ ឆ្នាំ)

២៩) លោក Betty Loh Ti កើតនៅថ្ងៃទី ២៤ កក្កដា ១៩៣៧-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២៧ ធ្នូ ១៩៦៨ (៣១ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ

៣០) លោក Ge Cunzhuang កើតនៅថ្ងៃទី ១៣ មករា ១៩២៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៤ មីនា ២០១៦ (៨៧ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺខ្សោយបេះដូង

៣១) លោក Ho Ka-kui កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ មីនា ១៩៤៨-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២៧ មករា ២០១៥ (៦៦ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺខ្សោយសរីរាង្គ

៣២) លោកស្រី Ruan Lingyu កើតនៅថ្ងៃទី ២៦ មេសា ១៩១០-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៨ មីនា ១៩៣៥ (២៤ ឆ្នាំ) ដោយសារពុល

៣៣) លោកស្រី Jenny Pat កើតនៅថ្ងៃទី ៨ សីហា ១៩៨១-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២៩ ធ្នូ ២០១៤ (៣៣ ឆ្នាំ) ដោយសារប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្តាសាយជ្រុល

៣៤) លោក Jia Hongsheng កើតនៅថ្ងៃទី ១៩ មីនា ១៩៦៧-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៥ កក្កដា ២០១០ (៤៣ ឆ្នាំ) ដោយសារលោតពីលើអាគារ

៣៥) លោក Kong Ngai កើតនៅឆ្នាំ ១៩៣៦-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ (៧៧ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺមហារីកសួត

៣៦) កញ្ញា Barbara Yung កើតនៅថ្ងៃទី ៧ ឧសភា ១៩៥៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៤ ឧសភា ១៩៨៥ (២៦ ឆ្នាំ) ដោយសារឃាតកម្ម

៣៧) លោក Lung Fong កើតនៅថ្ងៃទី ២៥ កុម្ភៈ ១៩៥៤-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៤ វិច្ឆិកា ២០០៨ (៥៤ ឆ្នាំ) ដោយសារជំងឺមហារីកសួត

៣៨) លោក Ng Wui កើតនៅថ្ងៃទី ៣ ធ្នូ ១៩១៣-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ០១ មីនា ១៩៩៦ (៨២ ឆ្នាំ)

៣៩) លោកស្រី Li Li-Hua កើតនៅថ្ងៃទី ១៩ កក្កដា-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៩ មីនា ២០១៧ (៩២ ឆ្នាំ)

៤០) លោកស្រី Pauline Chan Bo-Lin កើតនៅថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា ១៩៧៣-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា ២០០២ (២៩ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារលោតពីលើអាគារ

៤១) លោក Kwan Hoi-san កើតនៅថ្ងៃទី ២៣ តុលា ១៩២៥-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១១ កញ្ញា ២០០៦ (៨០ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

៤២) លោកស្រី Soh Hang-suen កើតនៅថ្ងៃទី ១០ តុលា ១៩៥១-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១២ មិថុនា ២០១៣ (៦១ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

៤៣) លោកស្រី Chen Yen-yen កើតនៅថ្ងៃទី ១២ មករា ១៩១៦-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៧ ឧសភា ១៩៩៩ (៨៣ ឆ្នាំ)

៤៤) លោក Wang Jui កើតនៅថ្ងៃទី ២៥ កក្កដា ១៩៣០-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ០១ មិថុនា ២០១៦ (៨៥ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺខ្សោយបេះដូង និងសួត

៤៥) លោក Han Ying-chieh កើតនៅថ្ងៃទី ០១ មករា ១៩២៧-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៥ តុលា ១៩៩១ (៦៤ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីក

៤៦) លោក Cho Tat-wah កើតនៅថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញា ១៩១៥-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១០ មករា ២០០៧ (៩១ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារហូរឈាមក្នុងក្រពះ

៤៧) លោកស្រី Ann Mui កើតនៅថ្ងៃទី ១៣ មករា ១៩៥៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៦ មេសា ២០០០ (៤១ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកស្បូន

៤៨) លោក Wan Chi Keung កើតនៅថ្ងៃទី ០១ ឧសភា ១៩៥៦-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៦ មេសា ២០០០ (៥៣ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺដំបៅមហារីក

៤៩) លោកស្រី Angela Yu Chien កើតនៅថ្ងៃទី ១១ មេសា ១៩៤២-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១០ មេសា ២០០០ (៥៧ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីក

៥០) លោកស្រី Angela Yu Chien កើតនៅថ្ងៃទី ៩ កញ្ញា ១៩២៤-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៥ សីហា ២០១០ (៨៥ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺចុះខ្សោយសរីរាង្គ

៥១) លោក Alan Tang កើតនៅថ្ងៃទី ២០​ កញ្ញា ១៩៤៦-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២៩ មីនា ២០១១ (៦៤ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង

៥២) លោក Lo Wei កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ធ្នូ ១៩១៨-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២០ មករា ១៩៩៦ (៧៧ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺខ្សោយបេះដូង

៥៣) លោក Miao Tien កើតនៅថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ ១៩២៥-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៩ កុម្ភៈ ២០០៥ (៧៩ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជាលិកា

៥៤) លោក Barry Wong កើតនៅថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ១៩៤៦-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ១៩៤៦ (៤៤ ឆ្នាំ)

៥៥) លោក Fung Ging Man កើតនៅឆ្នាំ១៩១២-ស្លាប់នៅឆ្នាំ១៩៩៧ (៨៥ ឆ្នាំ)

៥៦) លោក Frankie Kao កើតនៅថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ ១៩៥០-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភៈ ២០១៤ (៦៣ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកឈាម

៥៧) លោក Sai Gwa-Pau កើតនៅថ្ងៃទី ៧ តុលា ១៩១៨-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១២ មីនា ២០០១ (៨២ ឆ្នាំ)

៥៨) លោក Cheng Gwan-min កើតនៅឆ្នាំ១៩១៧-ស្លាប់នៅខែសីហា ១៩៩៤ (៧៧ ឆ្នាំ)

៥៩) លោក Newton Lai កើតនៅថ្ងៃទី ២៨ មេសា ១៩៥១-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៣ មិថុនា ២០១៣ (៦២ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរ

៦០) លោក Chiang Sheng កើតនៅថ្ងៃទី ២៧ មេសា ១៩៥១-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៨ សីហា ១៩៩១ (៤០ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង

៦១) លោក Chiang Sheng កើតនៅថ្ងៃទី ១៨ មិថុនា ១៩៤៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ៣០​ មីនា ២០១៧ (៦៧ ឆ្នាំ) ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីក​ក្រពេញប្រូ​ស្តាត

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia, imdb

 

ហាមដាច់ខាតយកអត្ថបទនេះពីដែនដីនៃការចែករំលែក (www.den-sharing.com) ទៅផ្សាយបន្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាត បើលោកអ្នកត្រូវការអត្ថបទសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ័លេខ ០១២ ៣១០ ៣៦៩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *