ក្រុមហ៊ុនឡានទាំង១៤ ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

ទំរាំបានក្លាយជាឈ្មោះដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុត ក្រុមហ៊ុននីមួយនៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែដំណើរការ និងឈរជើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយជាពិសេសសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងល្បីល្បាញ និងមនុស្សនៅលើពិភពលោកទទួលស្គាល់ពីគុណភាពពីផលិតផលក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ។ បើតាមគេហទំព័រ businessinsider ចេញផ្សាយពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឡានទាំង១៤ ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។ តោះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានព័ត៌មានទាំងនេះជាមួយ den-sharing ទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

១៤) ក្រុមហ៊ុនឡាន Ferrari មានតម្លៃ ៤.៧៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

១៣) ក្រុមហ៊ុនឡាន Ferrari មានតម្លៃ ៤.៧៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

១២) ក្រុមហ៊ុនឡាន Mini មានតម្លៃ ៥.១១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

១១) ក្រុមហ៊ុនឡាន Land Rover មានតម្លៃ ៦.១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

១០) ក្រុមហ៊ុនឡាន Porsche មានតម្លៃ ១០.១៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៩) ក្រុមហ៊ុនឡាន Volkswagen មានតម្លៃ ១១.៥២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៨) ក្រុមហ៊ុនឡាន Nissan មានតម្លៃ ១១.៥៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៧) ក្រុមហ៊ុនឡាន Audi មានតម្លៃ ១២.០២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៦) ក្រុមហ៊ុនឡាន Hyundai មានតម្លៃ ១៣.១៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៥) ក្រុមហ៊ុនឡាន Ford មានតម្លៃ ១៣.៦៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៤) ក្រុមហ៊ុនឡាន Honda មានតម្លៃ ២២.៧០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៣) ក្រុមហ៊ុនឡាន BMW មានតម្លៃ ៤១.៦២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

២) ក្រុមហ៊ុនឡាន Mercedes-Benz មានតម្លៃ ៤៧.៨៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

១) ក្រុមហ៊ុនឡាន Toyota មានតម្លៃ ៥០.២៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ businessinsider