៥០ ប្រទេស ដែលប្រជាជនកម្ពុជា អាចធ្វើដំណើរបានដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការ (Visa)

ខាងក្រោមនេះ គឺជាឈ្មោះប្រទេស តាមទ្វីបនីមួយៗ ដែលប្រជាជនខ្មែរ អាចស្នាក់នៅ និង ធ្វើដំណើរ ទៅបានដោយ មិនចាំបាច់ ត្រូវការសុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន រឹ មិនត្រូវការទិដ្ឋាការ ហើយបន្ថែមពីនេះមានទាំងមានតម្លៃ និង ពេលវេលា នៃការពន្យាពេលទិដ្ឋាការផងដែរ៖

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាស៊ី៖

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ
Brunei: Visa-free – 14 days.
Indonesia: Visa-free – 30 days.
Laos: Visa-free – 30 days.
Malaysia: Visa-free – 1 month.
Myanmar: Visa-free – 14 days.
Philippines: Visa-free – 21 days.
Singapore: Visa-free – 30 days.
South Korea: Visa-free – 30 days, (Jeju Island only).
Thailand: Visa-free -14 days.
Vietnam: Visa-free – 30 days.

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន
Armenia: Visa on arrival – 120 days, $50 USD.
Georgia: Visa on arrival – 90 days, $30 USD.
India: Visa on arrival – 30 days, (at MAA, BOM, CCU, DEL), $60 USD.
Iran: e-visa (pre -arranged) – 15 days, $30 to $80 EUR.
Kuwait: Visa on arrival – 90 days, $5 KWD.
Macau: Visa on arrival – 30 days, $100 MOP.
Maldives: Visa on arrival – 30 days.
Nepal: Visa on arrival – 90 days, $25 to $100 USD.
Sri Lanka: ETA required. 30 days, $30 USD.
Timor Leste: Visa on arrival – 30 days, $30 USD.

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអូសេអានី៖

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ
Federated States of Micronesia: Visa free – 30 days.

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន
Palau: Visa on arrival – 30 days. $50 USD.
Samoa: Visa on arrival – 60 days.
Tuvalu: Visa on arrival – 1 month.

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិកខាងជើង៖

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ
Dominica: Visa-free – 21 days.
Haiti: Visa-free – 90 days.
St. Vincent and the Grenadines: Visa-free – 30 days.
St. Kitts and Nevis: Visa free – 14 days (w/ onward ticket).

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន
Nicaragua: Visa on arrival – 90 days, $20 USD.
St. Lucia: Visa on arrival – 6 weeks, $50 USD.

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិក ខាងត្បូង៖

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ
Ecuador: Visa-free – 90 days.

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន
Guyana: Visa on arrival – 30 days, $25 USD.
Suriname: Visa on arrival – 60 days, $45 to $65 USD.

ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាហ្រ្វិក៖

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន
Burundi: Visa on arrival – 30 days, $90 USD.
Cape Verde: Visa on arrival – $25 EUR.
Central African Republic: Visa on arrival – 7 days, $60 USD.
Comoros: Visa on arrival.
Djibouti: Visa on arrival – 30 days, $60 USD.
Egypt: Visa on arrival 30 days, $15 USD.
The Gambia: Visa on arrival (charter flight or tour package).
Ghana: e-visa (pre-arranged @ ghanaimmig), $100 USD.
Kenya: Visa on arrival – 90 days, $50 USD.
Madagascar: Visa on arrival – 90 days, $70 USD.
Mozambique: Visa on arrival – 30 days, $66 USD.
Sao Tome and Principe: Visa on arrival – 30 days, $100 USD.
Seychelles: Visa on arrival – 30 days, free.
Tanzania: Visa on arrival, $50 to $200 USD.
Togo: Visa on arrival – 7 days.
Uganda: Visa on arrival, $50 to $200 USD.
Zambia: Visa on arrival – 90 days, $50 USD.

បណ្តារដ្ឋ ឯករាជ្យផ្សេងទៀត៖

-មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ
Cook Islands: Visa free – 31 days.
Niue: Visa-free – 30 days.

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ khmer-note