ប្រទេសមហាអំណាចយោធាទាំង២៥ ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅលើលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

ប្រទេស​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​ការ​កង​កម្លាំង​យោធា​ ដើម្បី​ការពារ​ដែន​ដី​របស់​ខ្លួន​ពី​ការ​ឈ្លាន​ពាន​របស់​ប្រទេស​ជិត​ខាង ឬ​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត។ ទោះ​យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ យោធា​ក្នុង​​ប្រទេស​ទាំង​អស់ មិន​មែន​សុទ្ធ​តែ​មាន​ឥទ្ធិពល​ដូច​គ្នា​នោះ​ទេ។

នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​នឹង​ណែនាំ​ប្រិយមិត្ត​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​នូវ​​យោធា​​ទាំង ២៥ ប្រទេស​​ដែល​មាន​​ឥទ្ធិពល​​បំផុត​​ក្នុង​ពិភពលោក ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៨៖

២៥) ប្រទេស អាល់ហ្សេរី

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៤០ ២៦៣ ៧១១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៧៩២ ៣៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៥០២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៨៩ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៤០៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ១០,៦ ពាន់លានដុល្លារ

២៤) ប្រទេស អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២៨ ១៦០ ២៧៣ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២៥៦ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៧៩០ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ១៧៧ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ១ ១៤២ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៥៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៥៦,៧ ពាន់លានដុល្លារ

២៣) ប្រទេស កូរ៉េខាងជើង

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២៥ ១១៥ ៣១១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៦ ៤៤៥ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៩៤៤ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៤៥៨ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៥ ០២៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៩៦៧ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៧,៥ ពាន់លានដុល្លារ

២២) ប្រទេស អូស្ត្រាលី

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២២ ៩៩២ ០៥៤ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៨១ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៤៦៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៧៨ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៥៩ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៤៧ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ២៤,១ ពាន់លានដុល្លារ

២១) ប្រទេស អ៊ីរ៉ង់

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៨២ ៨០១ ៦៣៣ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៩៣៤ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៤៧៧ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ១៣៧ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ១ ៦១៦ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៣៩៨ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៦,៣ ពាន់លានដុល្លារ

២០) ប្រទេស ថៃ

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៦៨ ២០០ ៨២៤ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៦២៧ ៤២៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៥៥៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៧៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៧៣៧ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨១ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៥,៤ ពាន់លានដុល្លារ

១៩) ប្រទេស ប៉ូឡូញ

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៣៨ ៥២៣ ២៦១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ១៨៤ ៦៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៤៦៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៩៩ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ១ ០៦៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨៣ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៩,៤ ពាន់លានដុល្លារ

១៨) កោះ តៃវ៉ាន់

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២៤ ៤៦៤ ៧៨៧ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ១ ៩៣២ ៥០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៨៥០ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២៨៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ០០៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨៧ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ១០,៧ ពាន់លានដុល្លារ

១៧) ប្រទេស ប្រេស៊ីល

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២០៥ ៨២៣ ៦៦៥ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ១ ៩៨៧ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៦៩៧ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៤៣ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤៦៩ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១១០ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ២៤,៥ ពាន់លានដុល្លារ

១៦) ប្រទេស វៀតណាម

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៩៥ ២៦១ ០២១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៥ ៤៨៨ ៥០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ២៧៨ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៧៦ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៦៥គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៣,៤ ពាន់លានដុល្លារ

១៥) ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៨ ១៧៤ ៥២៧ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៧១៨ ២៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៦៥២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២៤៣ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៦២០ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៦៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ១៥,៥ ពាន់លានដុល្លារ

១៤) ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២៥៨ ៣១៦ ០៥១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៩៧៥ ៧៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៤៤១ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៣៩ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤១៨ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ២២១ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៦,៩ ពាន់លានដុល្លារ

១៣) ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ២០១ ៩៩៥ ៥៤០ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៩១៩ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៩៥១ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៣០១ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៩២៤ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៩៧ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៧ ពាន់លានដុល្លារ

១២) ប្រទេស កូរ៉េខាងត្បូង

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៥០ ៩២៤ ១៧២ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៥ ៨២៩ ៧៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ៤៧៧ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៤០៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៦៥៤ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៦៦ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤៣,៨ ពាន់លានដុល្លារ

១១) ប្រទេស អ៊ីតាលី

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៦២ ០០៧ ៥៤០ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២៦៧ ៥០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៨២២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៧៩ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២០០ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៤៣ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៣៤ ពាន់លានដុល្លារ

១០) ប្រទេស អេហ្ស៊ីប

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៩៤ ៦៦៦ ៩៩៣ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ១ ៣២៩ ២៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ១៣២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៣៣៧ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤ ១១០ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៣១៩ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤,៤ ពាន់លានដុល្លារ

៩) ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៨០ ៧២២ ៧៩២ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២១០ ០០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៦៩៨ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៩២ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៥៤៣ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៨១ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៣៩,២ ពាន់លានដុល្លារ

៨) ប្រទេស ទួរគី

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៨០ ២៧៤ ៦០៤ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៧៤៣ ៤១៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ០១៨ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២០៧ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២ ៤៤៥ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៩៤ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៨,២ ពាន់លានដុល្លារ

៧) ប្រទេស ជប៉ុន

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ១២៦ ៧០២ ១៣៣ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៣១១ ៨៧៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ៥៩៤ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២៨៨ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៧០០ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១៣១ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤៣,៨ ពាន់លានដុល្លារ

៦) ចក្រភព អង់គ្លេស

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៦៤ ៤៣០ ៤២៨ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២៣២ ៦៧៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៨៥៦ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៨៨ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២៤៩ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៧៦ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤៥,៧ ពាន់លានដុល្លារ

៥) ប្រទេស បារាំង

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៦៦ ៨៣៦ ១៥៤ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៣៨៧ ៦៣៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១ ៣០៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២៩៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤០៦ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ១១៨ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៣៥ ពាន់លានដុល្លារ

៤) ប្រទេស ឥណ្ឌា

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ១ ២៦៦ ៨៨៣ ៥៩៨ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៤ ២០៧ ២៥០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ២ ១០២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៦៧៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៤ ៤២៦ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ២៩៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៥១ ពាន់លានដុល្លារ

៣) ប្រទេស ចិន

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ១ ៣៧៣ ៥៤១ ២៧១ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៣ ៧១២ ៥០០ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ២ ៩៥៥ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ១ ២៧១ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៦ ៤៥៧ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៧១៤ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ១៦១,៧ ពាន់លានដុល្លារ

២) ប្រទេស រុស្ស៊ី

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ១៤២ ៣៥៥ ៤១៥ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ៣ ៣៧១ ០២៧ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ៣ ៧៩៤ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ៨០៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ២០ ២១៦ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៣៥២ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៤៤,៦ ពាន់លានដុល្លារ

១) សហរដ្ឋអាមេរិច

 • ប្រជាជនសរុប ៖ ៣២៣ ៩៩៥ ៥២៨ នាក់
 • យោធាសរុប ៖ ២ ៣៦៣ ៦៧៥ នាក់
 • កងយន្តហោះ ៖ ១៣ ៧៦២ គ្រឿង
 • យន្ដហោះចម្បាំង ៖ ២ ២៩៦ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៖ ៥ ៨៨៤ គ្រឿង
 • នាវា​ចម្បាំង ៖ ៤១៥ គ្រឿង
 • ថវិកាយោធា ៖ ៥៨៧,៨ ពាន់លានដុល្លារ

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ news.sabay