តោះមកស្គាល់ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធលេខទូរសព័្ទច្រើនពេក មិនដឹងថា តើប្រព័ន្ធទូរសព្ទ័ Cellcard, Metfone, Smart ឬប្រពន្ធ័ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត? ជួនកាលខលទៅឆ្លងប្រព័ន្ធអស់លុយច្រើនដោយមិនដឹងខ្លួន។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ ចូរអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

១) ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ Cellcard

 • ០២៣ (+ ៧ ខ្ទង់ តែចាប់ពីលេខ ៥xxxxxx)
 • ០១១ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០១២ (+ ៦-៧ ខ្ទង់)
 • ០១៤ (+ ៧ ខ្ទង់)
 • ០១៧ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៦១ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៧៦ (+ ៧ ខ្ទង់)
 • ០៧៧ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៧៨ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៧៩ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៨៥ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៨៩ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៩២ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៩៥ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៩៩ (+ ៦ ខ្ទង់)

២) ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ Smart

 • ០១០ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០១៥ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០១៦ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៦៩ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៧០ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៨១ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៨៦ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៨៧ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៩៣ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៩៦ (+ ៧ ខ្ទង់)
 • ០៩៨ (+ ៦ ខ្ទង់)

៣) ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ Metfone

 • ០៣១ (+ ៧ ខ្ទង់)
 • ០៦០ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៦៦ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៦៧ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៦៨ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៧១ (+ ៧ ខ្ទង់)
 • ០៨៨ (+ ៧ ខ្ទង់)
 • ០៩០ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៩៧ (+ ៧ ខ្ទង់)

៤) ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ Seatel

 • ០១៨ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០១៨៩ (+ ៦ ខ្ទង់)

៥) ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ EMAXX (Star Digital)/Kingtel

 • ០៣៩ (+ ៧ ខ្ទង់)

៦) ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ CooTel

 • ០៣៨ (+ ៧ ខ្ទង់)

៧) ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ qb

 • ០១៣ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៨០ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៨៣ (+ ៦ ខ្ទង់)
 • ០៨៤ (+ ៦ ខ្ទង់)

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia