មណ្ឌល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង៖ ២១ សីហា ២០១៧

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសមណ្ឌល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង៖ ២១ សីហា ២០១៧ ដូចខាងក្រោម៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ moeys