ប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំរិតនៃប្រាក់ចំនូលប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំរបស់មនុស្សមិនដូចគ្នាទេ មានអ្នកខ្លះប្រាក់ខែច្រើន ហើយមានអ្នកខ្លះប្រាក់ខែ អាស្រ័យទៅតាមទំហំការងារ និងការទទួលខុសត្រូវ។ ក្នុងនេះដែរ មានប្រទេសចំនួន ៣០ ដែលប្រជាជនមានប្រាក់ចំនូលតិចបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៧ ដូចខាងក្រោម៖

១) ប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្រ្វិកកណ្ដាល (Central African Republic) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ៦៥៦ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២) ប្រទេសកុងហ្គោ (Congo) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ៧៨៤ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

៣) ប្រទេសប៊ូរុនឌី (Burundi) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ៨១៨ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

៤) ប្រទេសលីបេរីយ៉ា (Liberia) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ៨៨២ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

៥) ប្រទេសនីហ្សេ (Niger) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,១១៣ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

៦) ប្រទេសម៉ាឡាវី (Malawi) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,១៣៩ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

៧) ប្រទេសម៉ូសំប៊ិក (Mozambique) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,២២៨ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

៨) ប្រទេសហ្គីណេ (Guinea) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,២៧១ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

៩) ប្រទេសអេរីត្រេ (Eritrea) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៣២១ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១០) ប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កា (Madagascar) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៥០៤ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១១) ប្រទេសកូម័រ (Comoros) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៥២៩ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១២) ប្រទេសតូហ្គោ (Togo) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៥៤៥ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១៣) ប្រទេសហ្គីណេប៊ីស្សូ (Guinea-Bissau) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៥៦៨ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១៤) ប្រទេសសៀរ៉ាឡេអន (Sierra Leone) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៦៥១ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១៥) ប្រទេសហ្គំប៊ី (The Gambia) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៦៦៤ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១៦) ប្រទេសសូដង់ខាងត្បូង (South Sudan) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៦៧០ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១៧) ប្រទេសហៃទី (Haiti) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៧៨៤ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១៨) ប្រទេសបូគីណាហ្វាសូ (Burkina Faso) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៧៩០ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

១៩) ប្រទេសគិរីបាទី (Kiribati) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៨២០ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២០) ប្រទេសរវ៉ាន់ដា (Rwanda) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៩០៥ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២១) ប្រទេសអេត្យូពី (Ethiopia) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៩១៦ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២២) ប្រទេសសុីមបាវ៉េ (Zimbabwe) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៩៥៣ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២៣) ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន (Afghanistan) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៩៥៧ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២៤) ប្រទេសកោះស៊ូឡូម៉ុង (Solomon Islands) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ១,៩៩៥ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២៥) ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា (Uganda) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ២,០៦៦ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២៦) ប្រទេសបេនីន (Benin) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ២,១៨៤ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២៧) ប្រទេសម៉ាលី (Mali) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ២,២៦៤ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២៨) ប្រទេសនេប៉ាល់ (Nepal) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ២,៤៨០ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

២៩) ប្រទេសយេម៉េន (Yemen) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ២,៥២១ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

៣០) ប្រទេសសេណេហ្គាល់ (Senegal) ចំនូលប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំ ២,៥៧៨ ដុល្លារអាមេរិក/នាក់

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ businessinsider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *