៩៩ ពាក្យ ដើម្បីនិយាយថា “ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក” ជាភាសាអង់គ្លេស

ដើម្បីកុំឲ្យគេថា យើងប្រើពាក្យដដែលពេកនៃពាក្យថា “ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក” និងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងនោះ ដូចនេះចូរមើលពាក្យទាំងនេះចំនួន ៩៩ ពាក្យ ដូចខាងក្រោម៖

 

ក) ប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ និងអស់ពីដួងចិត្ត

១) “I love you.”

២) “I adore you.”

៣) “I’m totally into you.”

៤) “I love you from the bottom of my heart.”

៥) “You mean so much to me.”

៦) “I’m yours.”

៧) “You complete me.”

៨) “I’m in love with you.”

៩) “There is no other.”

១០) “You’re my ideal woman.”

 

ខ) ប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្ហាញពីការសរសើរ

១១) “You’re my Prince Charming.”

១២) “You’re my angel.”

១៣) “You’re my princess.”

១៤) “You’re incredible.”

១៥) “You’re my baby.”

១៦) “You’re my king.”

១៧) “You’re mine.”

១៨) “You’re amazing.”

 

គ) ប្រើប្រាស់ ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនរណាម្នាក់

១៩) “We’re perfect for each other.”

២០) “We’re a good match.”

២១) “You can’t deny what’s between us.”

២២) “We’re meant for each other.”

២៣) “We complete each other.”

 

ឃ) ប្រើប្រាស់ ពេលមានអារម្មណ៍អណ្តែតអណ្តូង

២៤) “I’m infatuated with you.”

២៥) “You’re my lover.”

២៦) “You’re captivating.”

២៧) “I’m addicted to you.”

២៨) “You’re perfect.”

២៩) “I’ve totally fallen for you.”

 

ង) ប្រើប្រាស់ ពេលលើកដំបូង សម្រាប់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់

៣០) “I’ve got a thing for you.”

៣១) “I have feelings for you.”

៣២) “I feel something for you.”

៣៣) “I’m drawn to you.”

៣៤) “I think of you as more than a friend.”

៣៥) “I’ve got a crush on you.”

៣៦) “I’ve had a crush on you for a long time.”

៣៧) “I think I’m in love with you.”

៣៨) “I think you’re the one.”

 

ច) ប្រើប្រាស់ពាក្យសាមញ្ញៗ (មិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរពេក)

៣៩) “Love ya!”

៤០) “We make a good team.”

៤១) “You’re so awesome.”

៤២) “I’d like for us to get together.”

 

ឆ) ប្រើប្រាស់ពេលមានតណ្ហាខ្លាំង

៤៣) “You’ve got what I need.”

៤៤) “I want you.”

៤៥) “Let’s get it on.”

៤៦) “I must have you.”

៤៧) “You make me burn with desire.”

៤៨) “I’m burning for you.”

៤៩) “I need you.”

 

ជ) ប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរមួយ កំប្លែង

៥០) “I worship you.”

៥១) “I’m crazy about you.”

៥២) “We’re soul mates.”

៥៣) “You make me want to be a better man.”

៥៤) “We were meant to be together.”

៥៥) “I can’t live without you.”

៥៦) “You’re my goddess.”

៥៧) “I can’t bear to be apart from you.”

៥៨) “I idolize you.”

៥៩) “You’re my everything.”

 

ឈ) ប្រើប្រាស់កាព្យនិទាន

៦០) “I’m smitten with you.”

៦១) “I yearn for you.”

៦២) “You turn me inside out.”

៦៣) “You’ve put a spell on me.”

៦៤) “I’m under your spell.”

៦៥) “My heart calls out for you.”

៦៦) “You make me feel young again.”

 

ញ) ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្តី ប្រពន្ធ ឬនៅជាមួយគ្នាយូរអង្វែង

៦៧) “You’re my sweetie.”

៦៨) “You’re my sunshine.”

៦៩) “You’re my other half.”

៧០) “You’re my darling.”

៧១) “I’m devoted to you.”

 

ដ) ប្រើប្រាស់ ក្នុងស្ថានភាពនៃការទំនាក់ទំនងសព្វថ្ងៃ

៧២) “I want to take this slow.”

៧៣) “This is more than a crush.”

៧៤) “I can’t get over you.”

៧៥) “I’m ready to take it to the next level.”

៧៦) “I think I wanna have your baby!”

 

ឋ) ប្រើប្រាស់ពាក្យសាមញ្ញា

៧៧) “I’m hooked on you.”

៧៨) “I’m all about you.”

៧៩) “I’m down with you.”

៨០) “You’re my man.”

៨១) “You’re my girl.”

 

ឌ) ប្រើប្រាស់ពិបាកក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៌

៨២) “I’m rather partial to you.”

៨៣) “You’re not bad.”

៨៤) “I kinda like you.”

៨៥) “I’m fond of you.”

៨៦) “I have a soft spot for you.”

 

ឍ) ប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៌ពិត

៨៧) “I’m physically attracted to you.”

៨៨) “You are the object of my affection.”

៨៩) “We have a good chemistry.”

៩០) “I feel affectionate toward you.”

៩១) “I care for you deeply.”

 

ណ) ប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសូវពេញនិយម

៩២) “You’re my best girl.”

៩៣) “I’m sweet on you.”

៩៤) “Do you want to go steady?”

៩៥) “Will you go with me?”

៩៦) “Roses are red; violets are blue; sugar is sweet, and so are you.”

៩៧) “I’m enamored with you.”

៩៨) “I’m mad about you.”

៩៩) “I hereby declare my love and affection toward you.”

 

_____________________________________________________

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ phrasemix