សាកលវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាស្ថានទាំងអស់នៅកម្ពុជា បូកបញ្ចូលទាំងសាលារដ្ឋ និងឯកជន

ដោយសារកំណើនប្រជាជនមានការកើនឡើង ដូចនេះការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាស្ថានក៏កើនឡើងដែរ ស្របតាមតំរូវការទីផ្សារកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសាកលវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាស្ថានខ្លះ គ្រប់គ្រងបែបលក្ខណៈឯកជន និងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋផងដែរ។

នេះគឺជាសាកលវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោម៖

ល.រ ឈ្មោះសាលា បង្កើតនៅឆ្នាំ
សាលារដ្ឋ
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ១៩៤៦
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ១៩៤៩
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ១៩៥១
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ១៩៥៦
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ១៩៦០
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ១៩៦៤
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ១៩៦៥
វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ
១០ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
១១ វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត ១៩៧៩
១២ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ១៩៨៣
១៣ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ១៩៩១
១៤ សាកលវិទ្យាល័យ ជាស៊ីម កំចាយមារ ១៩៩២
១៥ វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេក​ទេស ១៩៩៩
១៦ វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា ២០០៥
១៧ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង
១៨ សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ ២០០៧
១៩ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
២០ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជា ——–
២១ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម ——–
សាលាឯកជន
២២ វិទ្យាស្ថាន ជំនាញគណនេយ្យ ១៩៨៣
២៣ សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ១៩៩៦
២៤ សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ ១៩៩៧
២៥ សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា ១៩៩៩
២៦ សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ ២០០០
២៧ សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច
២៨ វ់ទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា ២០០១
២៩ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ២០០២
៣០ សកលវិទ្យាល័យឯកទេសកម្ពុជា
៣១ សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា
៣២ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
៣៣ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ២០០៣
៣៤ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប
៣៥ សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន
៣៦ សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា
៣៧ វិទ្យាស្ថានខេមអេដ
៣៨ សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈ ២០០៤
៣៩ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
៤០ សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ២០០៥
៤១ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៏អ៊ីសថ៏អេសៀ ២០០៦
៤២ សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ
៤៣ សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ ២០០៧
៤៤ សាកលវិទ្យាល័យឡាយ
៤៥ សាកលវិទ្យាល័យ ចេនឡា
៤៦ សាកលវិទ្យាល័យ លឹមកុកវីង ២០០៨
៤៧ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា
៤៨ សាកលវិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវិទ្យា និងគ្រប់គ្រង
៤៩ សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ ២០០៩
៥០ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ២០១០
៥១ សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់
៥២ សាកលវិទ្យាល័យប៊ែលធីអន្តរជាតិ ២០១២
៥៣ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាភ្នំពេញ
៥៤ សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ ២០១៣

បន្តចុចអាននៅទីនេះ៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖​ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia