១០០ ពាក្យ ក្នុងការនិយាយថា “ល្អណាស់”

នៅពេលដែលអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសម្តងៗចៀសវាងការប្រើពាក្យពាក្យដដែលៗ (កុំឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានការធុញ) ដូចនេះអ្នកគួរប្រើពាក្យថ្មីមកជំនួស ដើម្បីឲ្យការសន្ទនារបស់អ្នកកាន់តែមានភាពរស់រវើក និងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ការប្រើពាក្យ “Very good” គឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវប្រើ ដើម្បីសរសើរនរណាម្នាក់ ឬអ្វីមួយជាលក្ខណៈវិជ្ជមាន។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា តើមានពាក្យប៉ុន្មានដែលអាចជំនួសពាក្យ “Very good” បាន? ហើយមានពាក្យណាខ្លះ? ដូចនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានពាក្យទាំងនោះដូចខាងក្រោម៖

១) You’re on the right track now!

២) You’ve got it made.

៣) Super!

៤) That’s right!

៥) That’s good.

៦) You’re really working hard today.

៧) You are very good at that.

៨) That’s coming along nicely.

៩) Good work!

១០) I’m happy to see you working like that.

១១) That’s much, much better!

១២) Exactly right.

១៣) I’m proud of the way you worked today.

១៤) You’re doing that much better today.

១៥) You’ve just about got it.

១៦) That’s the best you’ve ever done.

១៧) You’re doing a good job.

១៨) That’s it!

១៩) Now you’ve figured it out.

២០) That’s quite an improvement.

២១) Great!

២២) I knew you could do it.

២៣) Congratulations!

២៤) Not bad.

២៥) Keep working on it. You’re improving.

២៦) Now you have it!

២៧) You are learning fast.

២៨) Good for you!

២៩) Couldn’t have done it better myself.

៣០) Aren’t you proud of yourself?

៣១) One more time and you’ll have it.

៣២) You really make my job fun.

៣៣) That’s the right way to do it.

៣៤) You’re getting better every day.

៣៥) You did it that time!

៣៦) That’s not half bad.

៣៧) Nice going.

៣៨) You haven’t missed a thing!

៣៩) Wow!

៤០) That’s the way!

៤១) Keep up the good work.

៤២) Terrific!

៤៣) Nothing can stop you now.

៤៤) That’s the way to do it.

៤៥) Sensational!

៤៦) You’ve got your brain in gear today.

៤៧) That’s better.

៤៨) That was first class work.

៤៩) Excellent!

៥០) That’s the best ever.

៥១) You’ve just about mastered it.

៥២) Perfect!

៥៣) That’s better than ever.

៥៤) Much better!

៥៥) Wonderful!

៥៦) You must have been practicing.

៥៧) You did that very well.

៥៨) Fine!

៥៩) Nice going.

៦០) You’re really going to town.

៦១) Outstanding!

៦២) Fantastic!

៦៣) Tremendous!

៦៤) That’s how to handle that.

៦៥) Now that’s what I call a fine job.

៦៦) That’s great.

៦៧) Right on!

៦៨) You’re really improving.

៦៩) You’re doing beautifully!

៧០) Superb!

៧១) Good remembering.

៧២) You’ve got that down pat.

៧៣) You certainly did well today.

៧៤) Keep it up!

៧៥) Congratulations. You got it right!

៧៦) You did a lot of work today.

៧៧) Well, look at you go.

៧៨) That’s it.

៧៩) I’m very proud of you.

៨០) Marvelous!

៨១) I like that.

៨២) Way to go!

៨៣) Now you have the hang of it.

៨៤) You’re doing fine!

៨៥) Good thinking.

៨៦) You are really learning a lot.

៨៧) Good going.

៨៨) I’ve never seen anyone do it better.

៨៩) Keep on trying.

៩០) You outdid yourself today!

៩១) Good for you!

៩២) I think you’ve got it now.

៩៣) That’s a good (boy/girl).

៩៤) Good job, (person’s name).

៩៥) You figured that out fast.

៩៦) You remembered!

៩៧) That’s really nice.

៩៨) That kind of work makes me happy.

៩៩) It’s such a pleasure to teach when you work like that.

១០០) I think you’re doing the right thing.

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ educationworld