លេខបាកូដ (Barcode) ផលិតផលប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោក

គ្រប់ពេលដែលអ្នកទិញផលិតផលអ្វីមួយអ្នកតែងតែចង់ដឹងថាតើផលិតផលនោះមកពីប្រទេសណា ដើម្បីប្រៀបធៀបគុណភាពផលិតផលទាំងនោះ ដូចនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពីលេខបាកូដប្រទេសទាំងនោះ។ លេខបាកូដផលិតផលតាមប្រទេសនីមួយមានដូចខាងក្រោម៖

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *