៤០ ពាក្យ ក្នុងការនិយាយថា “អរគុណ”

នៅពេលដែលអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសម្តងៗចៀសវាងការប្រើពាក្យពាក្យដដែលៗ (កុំឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានការធុញ) ដូចនេះអ្នកគួរប្រើពាក្យថ្មីមកជំនួស ដើម្បីឲ្យការសន្ទនារបស់អ្នកកាន់តែមានភាពរស់រវើក និងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ការប្រើពាក្យ “Thank you” គឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវប្រើ ដើម្បីថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះនរណាម្នាក់។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា តើមានពាក្យប៉ុន្មានដែលអាចជំនួសពាក្យ “Thank you” បាន? ហើយមានពាក្យណាខ្លះ? ដូចនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានពាក្យទាំងនោះដូចខាងក្រោម៖

១) I am all gratitude.

២) I will forever be beholden to you.

៣) Thanks a Ton.

៤) You have my gratitude.

៥) Words are powerless to express my gratitude. 

៦) Thanks for everything.

៧) Thanks million.

៨) Please accept my best thanks.

៩) I thank you from the bottom of my heart.

១០) Thanks for taking the time to think of me.

១១) All my love and thanks to you.

១២) I thank you most warmly.

១៣) Thank you for never letting me down.

១៤) It was so awesome of you.

១៥) Words can’t describe how thankful I am.

១៦) Please accept my vehement protestations of gratitude.

១៧) I wanted to thank you as soon as possible.

១៨) Thank you for your thoughtfulness.

១៩) My gratitude to you for all you have done.

២០) What would I do without you?

២១) Accept my endless gratitude.

២២) I can’t thank you enough.

២៣) I will never forget what you have done.

២៤) How can I show you how grateful I am?

២៥) Your generosity overwhelms me.

២៦) I truly appreciate you.

២៧) I appreciate your time.

២៨) Thank you for helping me.

២៩) Consider yourself heartily thanked.

៣០) Please accept my deepest thanks.

៣១) All I can say is, thanks!

៣២) Thank you for all your kindness.

៣៣) How can I ever possibly thank you.

៣៤) If anyone deserves thanks, it’s you.

៣៥) I cannot express my appreciation.

៣៦) Thanks for being there when I needed you.

៣៧) I humbly thank you.

៣៨) I wish to thank everyone who pitched in.

៣៩) I’ll forever be grateful.

៤០) It is hard to find words to express my gratitude.

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ thank-you-notes