តើទីក្រុងភ្នំពេញមានអាគារខ្ពស់ៗចំនួនប៉ុន្មាន? តើទីក្រុងអាស៊ានណាដែលមានអាគារខ្ពស់ច្រើនជាងគេ?

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ចំណាត់​ថ្នាក់​នៃ​ទីក្រុង​ដែល​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​អគារ​ខ្ពស់ៗ​បំផុត នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

១) ទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ៦៧៧ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ៦៤៥ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ២៨ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ២ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ២ខ្នង

២) ទីក្រុង​បាងកក ប្រទេស​ថៃ មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ៦៧០ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ៦៥២ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ១៦ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ២ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង

៣) សិង្ហបុរី មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ៥០៨ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ៤៨០ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ២៨ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង

៤) ទីក្រុង​ហ្សាកាតា ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ៤៦៥ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ៤១៤ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ៥០ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ១ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង

៥) ទីក្រុង​ម៉ានីល ប្រទេស​ហ្វីលីពីន មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ៤៥៥ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ៤២៦ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ២៨ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ១ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង

៦) ទីក្រុង​ហាណូយ ប្រទេស​វៀតណាម មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ២៤៤ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ២៣៩ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ៤ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ១ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង

៧) កោះ​ប៉េណាង (Penang Island) ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ១៥០ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ១៤៩ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ១ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង

៨) ទីក្រុង​ហូជីមិញ ប្រទេស​វៀតណាម មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ១៥០ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ១៤៧ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ២ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ១ខ្នង

៩) ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ៦៤ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ៥២ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ១២ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង

១០) ទីក្រុង​ប៉ាតាយ៉ា ប្រទេស​ថៃ មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​សរុប ៦១ខ្នង

 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​១០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ៥៩ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​២០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ២ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៣០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង
 • អគារ​កម្ពស់​លើស​ពី​៤០០ម៉ែត្រ​សរុប ៖ ០ខ្នង

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ news.sabay