៦៦ ពាក្យ (ពាក្យមិនផ្លូវការ) ដើម្បីនិយាយថា “លាហើយ”

នៅពេលដែលអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសម្តងៗចៀសវាងការប្រើពាក្យពាក្យដដែលៗ (កុំឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានការធុញ) ដូចនេះអ្នកគួរប្រើពាក្យថ្មីមកជំនួស ដើម្បីឲ្យការសន្ទនារបស់អ្នកកាន់តែមានភាពរស់រវើក និងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ការប្រើពាក្យ “លាហើយ” គឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវប្រើ ដើម្បីលានរណាម្នាក់នៅពេលបញ្ចប់សន្ទនា ឬការងារ។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា តើមានពាក្យប៉ុន្មានដែលអាចជំនួសពាក្យ “លាហើយ” បាន? ហើយមានពាក្យណាខ្លះ? ដូចនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានពាក្យទាំងនោះដូចខាងក្រោម៖

១) So long.

២) See you later.

៣) Be seein’s you.

៤) Take it easy.

៥) Bye.

៦) Bye-bye.

៧) See you.

៨) Bye now.

៩) Adios.

១០) Be good.

១១) Catch you.

១២) See you again.

១៣) See you around.

១៤) See you soon.

១៥) Take care.

១៦) Bye for now.

១៧) Be seeing you.

១៨) I’ll be seeing you.

១៩) Au revoir.

២០) Ta-Ta.

២១) Come whenever you can.

២២) I’ll be seein’ you.

២៣) Hasta la vista.

២៤) Drop in again.

២៥) I’ll see you.

២៦) Be careful.

២៧) Goodbye.

២៨) See you tomorrow.

២៩) We’ll see you.

៣០) Farewell.

៣១) Later.

៣២) Hurry back.

៣៣) Auf wiedersehen.

៣៤) See you later.

៣៥) Come again.

៣៦) Good day.

៣៧) We’ll be seein’ you.

៣៨) Aloha.

៣៩) Behave yourself.

៤០) Come back.

៤១) Till we meet again.

៤២) Have fun.

៤៣) Adieu.

៤៤) Bon voyage.

៤៥) Glad you called.

៤៦) Glad you came.

៤៧) Go home with me.

៤៨) God be with you.

៤៩) God bless you.

៥០) You take care.

៥១) Have a good trip.

៥២) Have a nice day.

៥៣) Have a safe trip.

៥៤) It’s been fun.

៥៥) It’s nice to see you.

៥៦) See you in my dreams.

៥៧) See you round.

៥៨) See you some more.

៥៩) See you sometime.

៦០) Take it easy now.

៦១) Take it slow.

៦២) I’m beating it.

៦៣) I’m gone.

៦៤)​ Don’t forget me.

៦៥) Don’t work too hard.

៦៦) Bye, dear.

 

_____________________________________________________________________

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ fluentland