របៀបក្នុងការផ្តល់ជាមតិយោបល់ ជាភាសាអង់គ្លេស

គ្រប់ពេលដែលអ្នកបញ្ចេញយោបល់ ឬមតិទៅកាន់នរណាម្នាក់​ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅវិញ អ្នកត្រូវការចាំបាច់បំផុតនូវពាក្យទាំងនេះ ដើម្បីឲ្យការសន្ទនារបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។ តើអ្នកគួរឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលអ្នកមិនយល់ស្រប និងយល់ស្របអ្វីមួយទៅកាន់ដៃគូរសន្ទនារបស់អ្នក? តើគួរប្រើពាក្យណាខ្លះ ដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់អ្នក? តោះអានពាក្យខាងក្រោមនេះ៖

១) ការប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ហាញពីគំនិតដ៏រឹងមាំ

 • “I’m absolutely convinced that…”
 • “I’m sure that…”
 • “I strongly believe that…”
 • “I have no doubt that…”
 • “There’s no doubt in my mind that…”

២) ការប្រើប្រាស់ដោយប្រើគំនិតរបស់យើងជាលក្ខណៈអព្យាក្រឹត

 • “I think…”
 • “I feel that…”
 • “In my opinion…”
 • “As far as I’m concerned…”
 • “In my view…”
 • “I tend to think that…”
 • “I suppose that…”
 • “It seems to me that…”
 • “I must admit that I’m not sure…”

៣) ការប្រើប្រាស់ដោយការសម្តែងមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួន

 • “In my experience…”
 • “I don’t know about other people, but I can say…”
 • “What I’ve found is…”
 • “As I see it…”

៤) ការប្រើប្រាស់ទិដ្ឋភាពជាទូទៅ

 • “It is thought that…”
 • “Some people say that…”
 • “It is considered…”
 • “It is generally accepted that…”
 • “The research seems to suggest…”
 • “Apparently…”
 • I’ve heard that…”

៥) តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសួរយោបល់របស់នរណាម្នាក់ជាភាសាអង់គ្លេស?

 • “What do you think?”
 • “What’s your view?”
 • “How do you see the situation?”
 • “What’s your opinion?”

៦) ការប្រើប្រាស់ក្នុងការយល់ព្រមជាមួយមតិណាមួយ

 • Of course.
 • You’re absolutely right.
 • Yes, I agree.
 • I think so too.
 • That’s a good point.
 • Exactly.
 • I don’t think so either.
 • So do I.
 • I’d go along with that.
 • That’s true.
 • Neither do I.
 • I agree with you entirely.
 • That’s just what I was thinking.
 • I couldn’t agree more.

៧) ការប្រើប្រាស់ក្នុងការមិនយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតណាមួយ

 • That’s different.
 • I don’t agree with you.
 • However…
 • That’s not entirely true.
 • On the contrary…
 • I’m sorry to disagree with you, but…
 • Yes, but don’t you think…
 • That’s not the same thing at all.
 • I’m afraid I have to disagree.
 • I’m not so sure about that.
 • I must take issue with you on that.
 • It’s unjustifiable to say that…

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ fluentland