គេហទំព័រចំនួន ៣៥ សម្រាប់អ្នកចង់រៀនកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស

ចង់រៀនកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសដែរឬទេ? គេហទំព័រណាដែលអ្នកគួររៀនតាម? មានការសែតណាខ្លះ? ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែករ សូមលើកយកកាសែតចំនួន ៣២ ជាភាសាអង់គ្លេស ដែលកំពុងពេញនិយមសព្វថ្ងៃនេះដូចខាងក្រោម៖ 

ល.រ គេហទំព័រ ស្ថិតនៅប្រទេស
Mail Online ប្រទេសអង់គ្លេស
Daily Mirror ប្រទេសអង់គ្លេស
Daily Express ប្រទេសអង់គ្លេស
The Guardian ប្រទេសអង់គ្លេស
The Daily Telegraph ប្រទេសអង់គ្លេស
The Sun ប្រទេសអង់គ្លេស
BBC News ប្រទេសអង់គ្លេស
The Independent ប្រទេសអង់គ្លេស
The Times ប្រទេសអង់គ្លេស
១០ Windsor Express ប្រទេសអង់គ្លេស
១១ The Cornish Gazette ប្រទេសអង់គ្លេស
១២ Evening Standard ប្រទេសអង់គ្លេស
១៣ CNN ប្រទេសអាមេរិក
១៤ Metro ប្រទេសអង់គ្លេស
១៥ Daily Star ប្រទេសអង់គ្លេស
១៦ Financial Times ប្រទេសអង់គ្លេស
១៧ Daily Record ប្រទេសអង់គ្លេស
១៨ City A.M. ប្រទេសអង់គ្លេស
១៩ i ប្រទេសអង់គ្លេស
២០ USA Today ប្រទេសអាមេរិក
២១ The New York Times  ប្រទេសអាមេរិក
២២ The Wall Street Journal ប្រទេសអាមេរិក
២៣ Los Angeles Times ប្រទេសអាមេរិក
២៤ New York Post ប្រទេសអាមេរិក
២៥ Chicago Tribune ប្រទេសអាមេរិក
២៦ The Washington Post  ប្រទេសអាមេរិក
២៧ Newsday  ប្រទេសអាមេរិក
២៨ Daily News ប្រទេសអាមេរិក
២៩ am New York ប្រទេសអាមេរិក
៣០ voanews ប្រទេសអាមេរិក
៣១ Bangkokpost ប្រទេសថៃ
៣២ The Phnom Penh Post ប្រទេសកម្ពុជា 
៣៣ The Cambodia Daily ប្រទេសកម្ពុជា 
៣៤ RFA  ប្រទេសអាមេរិក
៣៥ Reuters ប្រទេសអង់គ្លេស

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង