ក្រុមម្ចាស់ពាន UEFA Champions League ពីមុនមកដល់ឥឡូវ

ការប្រកួតបាល់ទាត់ UEFA Champions League ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៥៥ ទីតាំងប្រកួតនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប និងមានចំនួន ៣២ ក្រុម នៅពេលប្រកួត និងប្រកួតជារៀងរាល់ឆ្នាំម្តង។ នេះគឺជាប្រវត្តិនៃការប្រកួត UEFA Champions League តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៥ មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ៖

១) ការប្រកួត ១៩៥៥-១៩៥៦

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Real Madrid​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Stade de Reims ក្នុងលទ្ធផល (៤-៣)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៣៨,២៣៩ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Paris ប្រទេសបារាំង
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Miloš Milutinović ចំនួន ៨ គ្រាប់។

២) ការប្រកួត ១៩៥៦-១៩៥៧

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Real Madrid​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Fiorentina ក្នុងលទ្ធផល (២-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ១២៤,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Dennis Viollet ចំនួន ៩ គ្រាប់។

៣) ការប្រកួត ១៩៥៧-១៩៥៨

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Real Madrid ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Milan ក្នុងលទ្ធផល (៣-២)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦៧,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិក
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Alfredo Di Stéfano ចំនួន ១០ គ្រាប់។

៤) ការប្រកួត ១៩៥៨-១៩៥៩

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Real Madrid ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Stade de Reims ក្នុងលទ្ធផល (២-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧២,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Stuttgart ប្រទេសអាឡឺម៉ង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Just Fontaine ចំនួន ១០ គ្រាប់។

៥) ការប្រកួត ១៩៥៩-១៩៦០

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Real Madrid​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Eintracht Frankfurt ក្នុងលទ្ធផល (៧-៣)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ១២៧,៦២១ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Glasgow ប្រទេសស្កុតឡេន
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Ferenc Puskás ចំនួន ១២ គ្រាប់។

៦) ការប្រកួត ១៩៦០-១៩៦១

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Benfica​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Barcelona ក្នុងលទ្ធផល (៣-២)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន  ២៦,៧៣២ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Bern ប្រទេសស្វីស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ José Águas ចំនួន ១១ គ្រាប់។

៧) ការប្រកួត ១៩៦១-១៩៦២

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Benfica ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Real Madrid ក្នុងលទ្ធផល (៥-៣)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦១,២៥៧ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Ferenc Puskás ចំនួន ៧ គ្រាប់។

៨) ការប្រកួត ១៩៦២-១៩៦៣

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Milan​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Benfica ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៤៥,៧១៥ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង London ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ José Altafini ចំនួន ១៤ គ្រាប់។

៩) ការប្រកួត ១៩៦៣-១៩៦៤

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Internazionale​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Real Madrid ក្នុងលទ្ធផល (៣-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧១,៣៣៣ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Vladica Kovačević ចំនួន ៧ គ្រាប់, កីឡាករ Sandro Mazzola ចំនួន ៧ គ្រាប់ និង កីឡាករ Ferenc Puskás ចំនួន ៧ គ្រាប់។

១០) ការប្រកួត ១៩៦៤-១៩៦៥

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Internazionale​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Benfica ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៨៩,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Milan ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Eusébio ចំនួន ៩ គ្រាប់ និង កីឡាករ José Augusto Torres ចំនួន ៩ គ្រាប់។

១១) ការប្រកួត ១៩៦៥-១៩៦៦

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Real Madrid ដោយប្រគួតឈ្នះក្រុម Partizan ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៤៦,៧៤៥ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិក
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Florián Albert ចំនួន ៧ គ្រាប់ និង កីឡាករ Eusebio ចំនួន ៧ គ្រាប់។

១២) ការប្រកួត ១៩៦៦-១៩៦៧

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Celtic​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Internazionale ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៤៥,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Lisbon ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Paul Van Himst ចំនួន ៦ គ្រាប់។

១៣) ការប្រកួត ១៩៦៧-១៩៦៨

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Manchester United​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Benfica ក្នុងលទ្ធផល (៤-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៩២,២២៥ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង London ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Eusébio ចំនួន ៦ គ្រាប់។

១៤) ការប្រកួត ១៩៦៨-១៩៦៩

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Milan ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Ajax ក្នុងលទ្ធផល (៤-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៣១,៧៨២ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Denis Law ចំនួន ៩ គ្រាប់។

១៥) ការប្រកួត ១៩៦៩-១៩៧០

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Feyenoord​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Celtic ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥៣,១៨៧ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Milan ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Mick Jones ចំនួន ៨ គ្រាប់។

១៦) ការប្រកួត ១៩៧០-១៩៧១

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Ajax​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Panathinaikos ក្នុងលទ្ធផល (២-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៨៣,១៧៩ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង London ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Antonis Antoniadis ចំនួន ១០ គ្រាប់។

១៧) ការប្រកួត ១៩៧១-១៩៧២

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Ajax ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Internazionale ក្នុងលទ្ធផល (២-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦១,៣៥៤ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Rotterdam ប្រទេសហូឡង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Antal Dunai ចំនួន ៥ គ្រាប់។

១៨) ការប្រកួត ១៩៧២-១៩៧៣

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Ajax​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Juventus ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៨៩,៤៨៤ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Belgrade ប្រទេសស៊ែប៊ី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Gerd Müller  ចំនួន ១១ គ្រាប់។

១៩) ការប្រកួត ១៩៧៣-១៩៧៤

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Bayern Munich ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Atlético Madrid ក្នុងលទ្ធផល (៤-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧២,០៤៧ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិក
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Gerd Müller ចំនួន ៨ គ្រាប់។

២០) ការប្រកួត ១៩៧៤-១៩៧៥

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Bayern Munich​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Leeds United ក្នុងលទ្ធផល (២-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៤៨,៣៧៤ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Paris ប្រទេសបារាំង
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Eduard Markarov ចំនួន ៥ គ្រាប់ និង កីឡាករ Gerd Müller ចំនួន ៥ គ្រាប់។

២១) ការប្រកួត ១៩៧៥-១៩៧៦

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Bayern Munich​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Saint-Étienne ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥៤,៨៦៤ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Glasgow ប្រទេសស្កុតឡេន
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Jupp Heynckes ចំនួន ៦ គ្រាប់។

២២) ការប្រកួត ១៩៧៦-១៩៧៧

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Liverpool​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Borussia Mönchengladbach ក្នុងលទ្ធផល (៣-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥២,០៧៨ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Rome ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Franco Cucinotta ចំនួន ៥ គ្រាប់ និង កីឡាករ Gerd Müller ចំនួន ៥ គ្រាប់។

២៣) ការប្រកួត ១៩៧៧-១៩៧៨

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Liverpool​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Club Brugge ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៩២,៥០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង London ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Allan Simonsen  ចំនួន ៥ គ្រាប់។

២៤) ការប្រកួត ១៩៧៨-១៩៧៩

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Nottingham Forest​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Malmö FF ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥៧,៥០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Munich ប្រទេសអាឡឺម់ង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Claudio Sulser ចំនួន ១១ គ្រាប់។

២៥) ការប្រកួត ១៩៧៩-១៩៨០

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Nottingham Forest ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Hamburg ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥១,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Søren Lerby ចំនួន ១១ គ្រាប់។

២៦) ការប្រកួត ១៩៨០-១៩៨១

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Liverpool​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Real Madrid ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៤៨,៣៦០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Paris ប្រទេសបារាំង
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Terry McDermott ចំនួន ៦ គ្រាប់, កីឡាករ Karl-Heinz Rummenigge ចំនួន ៦ គ្រាប់ និង កីឡាករ Graeme Souness ចំនួន ៦ គ្រាប់។

២៧) ការប្រកួត ១៩៨១-១៩៨២

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Aston Villa​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Bayern Munich ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៤៦,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Rotterdam ប្រទេសហូឡង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Dieter Hoeneß ចំនួន ៧ គ្រាប់។

២៨) ការប្រកួត ១៩៨២-១៩៨៣

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Hamburg​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Juventus ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧៣,៥០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Athens ប្រទេសក្រិច
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Paolo Rossi ចំនួន ៦ គ្រាប់។

២៩) ការប្រកួត ១៩៨៣-១៩៨៤

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Liverpool​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Roma ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៤-២)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦៩,៦៩៣ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Rome ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Viktor Sokol ចំនួន ៦ គ្រាប់។

៣០) ការប្រកួត ១៩៨៤-១៩៨៥

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Juventus ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Liverpool ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥៨,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិក
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Torbjörn Nilsson ចំនួន ៧ គ្រាប់ និង កីឡាករ Michel Platini ចំនួន ៧ គ្រាប់។

៣១) ការប្រកួត ១៩៨៥-១៩៨៦

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Steaua București ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Barcelona ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (២-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧០,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Seville ប្រទេសអង់ដាលូស៊ី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Torbjörn Nilsson ចំនួន ៧ គ្រាប់។

៣២) ការប្រកួត ១៩៨៦-១៩៨៧

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Porto​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Bayern Munich ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥៧,៥០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Borislav Cvetković ចំនួន ៧ គ្រាប់។

៣៣) ការប្រកួត ១៩៨៧-១៩៨៨

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ PSV Eindhoven​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Benfica ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៦-៥)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦៨,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Stuttgart ប្រទេសអាឡឺម៉ង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Petar Novák ចំនួន ៤ គ្រាប់, កីឡាករ René van der Gijp ចំនួន ៤ គ្រាប់, កីឡាករ Rabah Madjer ចំនួន ៤ គ្រាប់, កីឡាករ Ally McCoist ចំនួន ៤ គ្រាប់, កីឡាករ Rui Águas ចំនួន ៤ គ្រាប់, កីឡាករ Gheorghe Hagi ចំនួន ៤ គ្រាប់ និង កីឡាករ Míchel ចំនួន ៤ គ្រាប់។

៣៤) ការប្រកួត ១៩៨៨-១៩៨៩

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Milan​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Steaua București ក្នុងលទ្ធផល (៤-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៩៧,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Barcelona ប្រទេសអាស្ប៉ាញ
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Marco van Basten ចំនួន ១០ គ្រាប់។

៣៥) ការប្រកួត ១៩៨៩-១៩៩០

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Milan ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Benfica ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥៧,៥៥៨ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Jean-Pierre Papin ចំនួន ៦ គ្រាប់ និង កីឡាករ Romário ចំនួន ៦ គ្រាប់។

៣៦) ការប្រកួត ១៩៩០-១៩៩១

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Red Star Belgrade​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Marseille ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៥-៣)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥៦,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Bari ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Peter Pacult ចំនួន ៦ គ្រាប់ និង កីឡាករ Jean-Pierre Papin ចំនួន ៦ គ្រាប់។

៣៧) ការប្រកួត ១៩៩១-១៩៩២

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Barcelona​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Sampdoria ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧០,៨២៧ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង London ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Sergei Yuran ចំនួន ៧ គ្រាប់ និង កីឡាករ Jean-Pierre Papin ចំនួន ៧ គ្រាប់។

៣៨) ការប្រកួត ១៩៩២-១៩៩៣

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Marseille​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Milan ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦៤,៤០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Munich ប្រទេសអាឡឺម៉ង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Romário ចំនួន ៧ គ្រាប់។

៣៩) ការប្រកួត ១៩៩៣-១៩៩៤

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Milan​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Barcelona ក្នុងលទ្ធផល (៤-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧០,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Athens ប្រទេសក្រិច
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Ronald Koeman ចំនួន ៨ គ្រាប់ និង កីឡាករ Wynton Rufer ចំនួន ៨ គ្រាប់។

៤០) ការប្រកួត ១៩៩៤-១៩៩៥

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Ajax​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Milan ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៤៩,៧៣០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ George Weah ចំនួន ៧ គ្រាប់។

៤១) ការប្រកួត ១៩៩៥-១៩៩៦

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Juventus​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Ajax ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៤-២)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧០,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Rome ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Jari Litmanen ចំនួន ៩ គ្រាប់។

៤២) ការប្រកួត ១៩៩៦-១៩៩៧

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Borussia Dortmund​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Juventus ក្នុងលទ្ធផល (៣-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥៩,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Munich ប្រទេសអាឡឺម៉ង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Milinko Pantić ចំនួន ៥ គ្រាប់។

៤៣) ការប្រកួត ១៩៩៧-១៩៩៨

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Real Madrid​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Juventus ក្នុងលទ្ធផល (១-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៤៨,៥០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Alessandro Del Piero ចំនួន ១០ គ្រាប់។

៤៤) ការប្រកួត ១៩៩៨-១៩៩៩

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Manchester United ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Bayern Munich ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៩០,២៤៥ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Andriy Shevchenko ចំនួន ៨ គ្រាប់ និង កីឡាករ Dwight Yorke ចំនួន ៨ គ្រាប់។

៤៥) ការប្រកួត ១៩៩៩-២០០០

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Real Madrid​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Valencia ក្នុងលទ្ធផល (៣-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៨០,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Saint-Denis ប្រទេសបារាំង
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Raúl ចំនួន ១០ គ្រាប់, កីឡាករ Rivaldo ចំនួន ១០ គ្រាប់ និង កីឡាករ Mário Jardel ចំនួន ១០ គ្រាប់។

៤៦) ការប្រកួត ២០០០-២០០១

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Bayern Munich ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Valencia ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៥-៤)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧១,៥០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Milan ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Raúl ចំនួន ៧ គ្រាប់។

៤៧) ការប្រកួត ២០០១-២០០២

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Real Madrid​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Bayer Leverkusen ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥០,៤៩៩ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Glasgow ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Ruud van Nistelrooy ចំនួន ១០ គ្រាប់។

៤៨) ការប្រកួត ២០០២-២០០៣

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Milan​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Juventus ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៣-២)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦២,៣១៥ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Manchester ប្រទេសអង់គ្លេស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Ruud van Nistelrooy ចំនួន ១២ គ្រាប់។

៤៩) ការប្រកួត ២០០៣-២០០៤

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Porto ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Monaco ក្នុងលទ្ធផល (៣-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៥៣,០៥៣ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Gelsenkirchen ប្រទេសអាឡឺម៉ង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Fernando Morientes ចំនួន ៩ គ្រាប់។

៥០) ការប្រកួត ២០០៤-២០០៥

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Liverpool​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Milan ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៣-២)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦៩,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Istanbul ប្រទេសតួគី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Ruud van Nistelrooy ចំនួន ៨ គ្រាប់។

៥១) ការប្រកួត ២០០៥-២០០៦

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Barcelona ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Arsenal ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧៩,៦១០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Saint-Denis ប្រទេសបារាំង
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Andriy Shevchenko ចំនួន ៩ គ្រាប់។

៥២) ការប្រកួត ២០០៦-២០០៧

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Milan​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Liverpool ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦៣,០០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Athens ប្រទេសក្រិច
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Kaká ចំនួន ១០ គ្រាប់។

៥៣) ការប្រកួត ២០០៧-២០០៨

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Manchester United ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Chelsea ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៦-៥)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦៧,៣១០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Moscow ប្រទេសរុស្ស៊ី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Cristiano Ronaldo ចំនួន ១០ គ្រាប់។

៥៤) ការប្រកួត ២០០៨-២០០៩

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Barcelona​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Manchester United ក្នុងលទ្ធផល (២-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦២,៤៦៧ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Rome ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Lionel Messi ចំនួន ៩ គ្រាប់។

៥៥) ការប្រកួត ២០០៩-២០១០

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Internazionale ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Bayern Munich ក្នុងលទ្ធផល (២-០)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧៣,៤៩០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Lionel Messi ចំនួន ៨ គ្រាប់។

៥៦) ការប្រកួត ២០១០-២០១១

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Barcelona​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Manchester United ក្នុងលទ្ធផល (៣-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៨៧,៦៩៥ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង London ប្រទេសអង់គ្លេស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Lionel Messi ចំនួន ១២ គ្រាប់។

៥៧) ការប្រកួត ២០១១-២០១២

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Chelsea ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Bayern Munich ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៤-៣)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦២,៥០០ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Munich ប្រទេសអាឡឺម៉ង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Lionel Messi ចំនួន ១៤ គ្រាប់។

៥៨) ការប្រកួត ២០១២-២០១៣

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Bayern Munich​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Borussia Dortmund ក្នុងលទ្ធផល (២-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៨៦,២៩៨ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង London ប្រទេសអង់គ្លេស
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Cristiano Ronaldo ចំនួន ១២ គ្រាប់។

៥៩) ការប្រកួត ២០១៣-២០១៤

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Real Madrid​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Atlético Madrid ក្នុងលទ្ធផល (៤-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦០,៩៧៦ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Lisbon ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Cristiano Ronaldo ចំនួន ១៧ គ្រាប់។

៦០) ការប្រកួត ២០១៤-២០១៥

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ ​Barcelona ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Juventus ក្នុងលទ្ធផល (៣-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧០,៤៤២ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Berlin ប្រទេសអាឡឺម៉ង់
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Lionel Messi ចំនួន ១០ គ្រាប់, កីឡាករ Neymar ចំនួន ១០ គ្រាប់ និង កីឡាករ Cristiano Ronaldo ចំនួន ១០ គ្រាប់។

៦១) ការប្រកួត ២០១៥-២០១៦

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Real Madrid​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Atlético Madrid ក្នុងលទ្ធផលប៉េណាល់ទី (៥-៣)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៧១,៩៤២ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Milan ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Cristiano Ronaldo ចំនួន ១៦ គ្រាប់។

៦២) ការប្រកួត ២០១៦-២០១៧

 • ក្រុមលើកពានលេខមួយគឺ Real Madrid​ ដោយប្រកួតឈ្នះក្រុម Juventus ក្នុងលទ្ធផល (៤-១)
 • អ្នកចូលទស្សនាពេលប្រកួតចំនួន ៦៥,៨៤២ នាក់ ស្ថិតនៅក្រុង Cardiff ប្រទេសវ៉េល
 • កីឡាកររកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគឺ កីឡាករ Cristiano Ronaldo ចំនួន ១២ គ្រាប់៕

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *