១៥ ពាក្យ ក្នុងការនិយាយថា “ខ្ញុំចូលចិត្តវា”

នៅពេលដែលអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសម្តងៗចៀសវាងការប្រើពាក្យពាក្យដដែលៗ (កុំឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានការធុញ) ដូចនេះអ្នកគួរប្រើពាក្យថ្មីមកជំនួស ដើម្បីឲ្យការសន្ទនារបស់អ្នកកាន់តែមានភាពរស់រវើក និងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ការប្រើពាក្យ “ខ្ញុំចូលចិត្តវា” គឺជាពាក្យដើម្បីនិយាយអ្វីមួយដែលអ្នកចូលចិត្ត។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា តើមានពាក្យប៉ុន្មានដែលអាចជំនួសពាក្យ “ខ្ញុំចូលចិត្តវា” បាន? ហើយមានពាក្យណាខ្លះ? ដូចនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអានពាក្យទាំងនោះដូចខាងក្រោម៖

១) I like it.

២) I love it.

៣) I adore it.

៤) It sounds great/good.

៥) It looks great/good/fantastic

៦) I’m fond of it.

៧) I fancy it/her.

៨) I’m really into it.

៩) I’m mad/crazy about it.

១០) I’m addicted to it.

១១) I’m passionate about it.

១២) I can’t get enough of it.

១៣) It’s my thing.

១៤) This is totally sick!

១៥) This is wicked!

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ englishlearnsite