ចំណាត់ថ្នាក់ សាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជា

វាមិនមែនជារឿងងាយទេ ដែលសាកលវិទ្យាល័យមួយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ និងល្អដាច់គេនៅក្នុងប្រទេសមួយ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងថា តើសាកលវិទ្យាល័យណា ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា? បើតាមគេហទំព័រ webometrics បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម (បញ្ជាក់៖ ពុំមានឯកសារណាពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទៅលើចំណាត់ថ្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យនោះនៅឡើយទេ)៖ 

ចំណាត់ថ្នាក់ ចំណាត់.ពិភពលោក ឈ្មោះសាលា
៥៥៤៥ សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត
៦៣២៦ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
៩៦៤៩ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
១០១២១ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
១៣៧៤២ សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ
១៣៨២៧ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
១៤៦៧៥ សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់
១៥១៤០ សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ
១៥២១៤ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ
១០ ១៥២២១ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
១១ ១៥៨៤០ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
១២ ១៦២០៦ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
១៣ ១៦៤៣២ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
១៤ ១៦៩៤០ សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា
១៥ ១៦៩៩០ សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន
១៦ ១៧០០៧ សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន
១៧ ១៧៨៤៥ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
១៨ ១៧៨៧១ សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា
១៩ ១៧៨៧១ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប
២០ ១៨២៩៣ វិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍
២១ ១៨៦៤៥ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៏អ៊ីសថ៏អេសៀ
២២ ១៨៦៥៤ សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច
២៣ ១៨៨៩៥ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង
២៤ ១៨៩៥០ វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា
២៥ ១៩០៣២ សាកលវិទ្យាល័យឡាយ
២៦ ១៩៣៧១ សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ
២៧ ១៩៣៨៣ វ់ទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា
២៨ ១៩៤៧០ សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ
២៩ ២០២៩៣ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
៣០ ២០៣៣៧ សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស
៣១ ២០៦៤៣ សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ
៣២ ២១០៤៨ សកលវិទ្យាល័យឯកទេសកម្ពុជា
៣៣ ២១០៥៨ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនង
៣៤ ២១៥៧៨ សាកលវិទ្យាល័យ លឹមកុកវីង
៣៥ ២១៧៩៣ សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ
៣៦ ២២០៧០ សាកលវិទ្យាល័យ ជាស៊ីម កំចាយមារ
៣៧ ២២៤៥០ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
៣៨ ២៣៥៥៦ សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈ
៣៩ ២៣៦៩៤ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអន្តរជាតិ
៤០ ២៣៨៤៦ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
៤១ ២៤១០៧ វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ
៤២ ២៤១១៨ សាកលវិទ្យាល័យ ចេនឡា
៤៣ ២៤២៨៣ សាកលវិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវិទ្យា និងគ្រប់គ្រង
៤៤ ២៥៤២៦ ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ
៤៥ ២៥៦១៧ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា
៤៦ ២៥៧៦៦ វិទ្យាស្ថានសន្តប៉ូល

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ webometrics