គេហទំព័រចំនួន ២៥ សម្រាប់អ្នកចង់រៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស

ចង់រៀនវេយ្យាករណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសដែរឬទេ? គេហទំព័រណាដែលអ្នកគួររៀនតាម? មានវេយ្យាករណ៍អ្វីខ្លះ? ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកគេហទំព័រចំនួន ២៥ ដែលអ្នកនឹងអាចរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសបាន ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

ល.រ គេហទំព័ររៀនវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស
www.learnenglish.britishcouncil.org
www.talkenglish.com
www.learnenglish.de
www.myenglishpages.com
www.englisch-hilfen.de
www.englishgrammar101.com
www.ef.com
www.learnamericanenglishonline.com
www.ego4u.com
១០ www.learn-english-today.com
១១ www.learningenglish.voanews.com
១២ www.alison.com
១៣ www.english-bangla.com
១៤ www.englishclub.com
១៥ www.englishgrammarsecrets.com
១៦ www.5minuteenglish.com
១៧ www.elt.oup.com
១៨ www.grammarly.com
១៩ www.englishpage.com
២០ www.usingenglish.com
២១ www.perfect-english-grammar.com
២២ www.english-grammar.at
២៣ www.grammar-monster.com
២៤ www.a4esl.org
២៥ www.eslgold.com

 

ចុចទីនេះ៖ 

 

រៀបចំដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង