គេហទំព័រចំនួន ២៣ សម្រាប់អ្នកចង់រៀនស្តាប់ភាសាអង់គ្លេស

អង់គ្លេស ជាភាសាដែលពេញនិយមបំផុតនៅលើពិភពលោក ហើយភាគច្រើនឯកសារផ្សេងៗ សុទ្ធតែជាភាសាអង់គ្លេស។ ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅណាមកណា វាជារឿងងាយស្រួលបំផុត ប្រសិនបើអ្នកអាចស្តាប់ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ ដូចនេះ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនស្តាប់ជាភាសាអង់គ្លេសដែរឬទេ? គេហទំព័រណាដែលអ្នកគួររៀនតាម? មានប្រភេទអត្ថបទអ្វីខ្លះ? ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកគេហទំព័រចំនួន ២៥ ដែលអ្នកនឹងអាចរៀនស្តាប់ជាភាសាអង់គ្លេសបាន ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

ល.រ គេហទំព័ររៀនស្តាប់ ជាភាសាអង់គ្លេស ប្រភេទនៃការស្តាប់
www.elllo.org អត្ថបទមេរៀន, សន្ទនា,​ រឿងនិទាន
www.esl-lab.com អត្ថបទមេរៀន, សន្ទនា
www.lyricstraining.com អត្ថបទចម្រៀង
www.eslvideo.com វីដេអូតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍, វីដេអូខ្លីៗ
www.spellingcity.com វីដេអូ និងអត្ថបទ
www.manythings.org អត្ថបទវេយ្យាករណ៍, ការបញ្ចេញសំឡេង
warmupsfollowups.blogspot.com អត្ថបទមេរៀន, វីដេអូ
www.moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com អត្ថបទជាវេយ្យាករណ៍
www.listen-and-write.com អត្ថបទជាលំហាត់, សម្ភាសន៍, ភាពយន្ត
១០ www.learningenglish.voanews.com អត្ថបទព៌តមានតាមកំរិត
១១ www.bbc.co.uk អត្ថបទមេរៀន
១២ www.eslcommando.com អត្ថបទសសេរ, វេយ្យាករណ៍
១៣ www.learnenglish.britishcouncil.org អត្ថបទ និងវីដេអូសកម្មភាព
១៤ www.breakingnewsenglish.com អត្ថបទមេរៀន
១៥ www.englishcentral.com អត្ថបទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍
១៦ www.pbs.org  អត្ថបទជាវីដេអូ
១៧ www.engvid.com វីដេអូបង្រៀន
១៨ www.rachelsenglish.com អត្ថបទមេរៀន, វីដេអូ
១៩ www.duolingo.com អត្ថបទជាពាក្យ
២០ www.memrise.com អត្ថបទជាពាក្យ
២១ www.rong-chang.com អត្ថបទមេរៀន, សន្ទនា,​ រឿងនិទាន
២២ www.youtube.com វីដេអូ
២៣ www.englishclub.com អត្ថបទមេរៀន

 

ចុចទីនេះ៖

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង