ពាក្យផ្លូវទាំងអស់ ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស

អង់គ្លេសជាភាសាមួយដែលកំពុងពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក។ ដូចនេះ ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពាក្យមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទផ្លូវជាភាសាអង់គ្លេស វាជារឿងប្រសើរបំផុត។ ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកយកពាក្យ “ពាក្យផ្លូវទាំងអស់ ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស” ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

ល.រ ឈ្មោះផ្លូវជាអង់គ្លេស បកប្រែជាភាសាខ្មែរ
one way road ផ្លូវឯកទិស
pedestrian អ្នកដើរចិញ្ចើមផ្លូវ
pavement ចិញ្ចើមផ្លូវ
intersection/junction ផ្លូវប្រសព្វ
curved road ផ្លូវកោង
walkway/walk path ផ្លូវដើរ
bicycle lane ផ្លូវសម្រាប់ចក្រយាន្ត
elevated road ផ្លូវលើអាកាស
express way ច្រករបៀង
១០ corridor ច្រករបៀង
១១ entrance ច្រកចូល
១២ exit ច្រកចេញ
១៣ subway ផ្លូវក្រោមដី
១៤ railway ផ្លូវរថភ្លើង
១៥ waterway ផ្លូវទឹក
១៦ land road ផ្លូវគោក
១៧ airway ផ្លូវអាកាស
១៨ single road ផ្លូវតែមួយ
១៩ vein road ផ្លូវខ្វាត់ខ្វែង
២០ cross road ផ្លូវបំបែក
២១ cross street ផ្លូវកែង
២២ corner street ផ្លូវកាច់ជ្រុង
២៣ smooth road ផ្លូវរលោង
២៤ in ផ្លូវចូល
២៥ out ផ្លូវចេញ
២៦ gravel road ផ្លូវគ្រួស
២៧ end road ផ្លូវទ័ល
២៨ winding road ផ្លូវខ្វាត់ខ្វែង
២៩ lane គន្លងផ្លូវ
៣០ orbit តារាវិថី
៣១ traffic jam ស្ទះផ្លូវ
៣២ stretch of road កំណាត់ផ្លូវ
៣៣ toll way ផ្លូវបង់លុយ
៣៤ road ផ្លូវ
៣៥ street វិថី
៣៦ avenue រុក្ខវិថី
៣៧ boulevard មហាវិថី
៣៨ path ផ្លូវលំ
៣៩ rough road ផ្លូវដី
៤០ concreted road ផ្លូវបេតុង
៤១ skybridge ផ្លូវលើ
៤២ national road ផ្លូវជាតិ
៤៣ highway ផ្លូវទំនើប
៤៤ shortcut road ផ្លូវកាត់
៤៥ detouring ផ្លូវវាង
៤៦ hill road ផ្លូវចំណោត
៤៧ paved road ផ្លូវកៅស៊ូ
៤៨ small road ផ្លូវតូច
៤៩ large road ផ្លូវធំ
៥០ alley ផ្លូវចង្អៀត
៥១ blind alley ផ្លូវទ័ល
៥២ paid road ផ្លូវបង់លុយ
៥៣ overpass ផ្លូវកាត់ពីលើ
៥៤ subway ផ្លូវក្រោមដី

 

ចុចទីនេះ៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង