បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចំនួន ១០៩ ព្រះអង្គ (ពីសម័យមុនមកដល់បច្ចុប្បន្ន)

សម័យមុនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេស ពីព្រោះព្រះអង្គសុទ្ធតែដើរតួនាទីជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដឹកនាំប្រទេស។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្មានព្រះអង្គ? មានព្រះនាមអ្វីខ្លះ? ដឹកនាំប្រទេសពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំ? ក្នុងខ្សែរាជវង្សណាខ្លះ? តោះអានទាំងអស់គ្នា៖

ល.រ ព្រះនាមព្រះបាទ រជ្ជកាលគ្រងរាជ្យ ខ្សែរាជវង្ស
ហ៊ុនទៀន ឬកៅណ្ឌិន្យទី១ ស.វទី១ ព្រាហ្មណ៍ឥណ្ឌា
ហ៊ុនប៉ាន់ហួង ? បុត្រាហ៊ុនទៀន
ប៉ានប៉ាន ៣ ឆ្នាំ បុត្រាហ៊ុនប៉ាន់ហួង
ហ្វាន់ចេម៉ាន់ (ស្រីមារៈ) ?-២២៥ មេទ័ពរបស់ប៉ានប៉ាន
តិន ចេង ? បុត្រាហ្វាន់ចេម៉ាន់
ហ្វាន់ឆាន ? ក្មួយហ្វាន់ចេម៉ាន់
ហ្វាន់ចាន់ (ឆាង) ? បុត្រាហ្វាន់ចេម៉ាន់
ហ្វាន់ស៊ីយុន ?-២៨៩ មេទ័ព
ចាន់ហ្វាន់ ? ?
១០ ទៀនឈូឆានតាន ៣៥៧-? រាជ្យវង្សឥណ្ឌា
១១ កៅណ្ឌិន្យទី ២ ឬកៅឆេយូ ? ព្រាហ្មណ៍ឥណ្ឌា
១២ ស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័ន ឬស្រេស្ទរវ្ម័ន ? ?
១៣ កៅណ្ឌិន្យជ័យវរ្ម័ន (ចោយេប៉ាម៉ោ) ៤៧០-៥១៤ ?
១៤ រុទ្រវរ្ម័ន (លីវតោប៉ាម៉ោ) ៥១៤-៥៣៩ បុត្រាកៅណ្ឌិន្យជ័យវរ្ម័ន
១៥ ភវវរ្ម័នទី ១ ៥៥០-៦០០ បុត្រាវីរវរ្ម័ន ជាចៅរុទ្រវរ្ម័ន
១៦ មហិន្ទ្រវរ្ម័នទី ១ (ចិត្រសេន) ៦០០-៦១៥ ប្អូនជីដូនមួយភវវរ្ម័នទី ១
១៧ ឥសានវរ្ម័នទី ១ ៦១៥-៦៣៥ បុត្រាមហិន្ទ្រវរ្ម័ន
១៨ ភវវ្ម័នទី ២ ៦៣៩-៦៥៥ ?
១៩ ជ័យវរ្ម័នទី ១ ៦៥៥-៦៨១ បុត្រាភវរ្ម័នទី ២
២០ ជ័យទេវី ?-៧១៣ បុត្រីជ័យវរ្ម័នទី ១
២១ ជ័យវរ្ម័នទី ២ ៨០២-៨៥០ ជាប់រាជ្យវង្សបុស្តរាក្យ
២២ ជ័យវរ្ម័នទី ៣ ៨៥០-៨៧៧ បុត្រាជ័យវរ្ម័នទី ២
២៣ ឥន្រ្ទវរ្ម័នទី ១ ៨៧៧-៨៨៩ ប្អូនជីដូនមួយជ័យវរ្ម័នទី ៣
២៤ យសោវរ្ម័នទី ១ ៨៨៩-៩០០ បុត្រាឥន្ទ្រវរ្ម័នទី ១
២៥ ហស៌វរ្ម័នទី ១ ៩០០-៩២២ បុត្រាយសោវរ្ម័នទី ១
២៦ ឥសានវរ្ម័នទី ២ ៩២២-៩២៨ បុត្រាយសោវរ្ម័នទី ១
២៧ ជ័យវរ្ម័នទី ៤ ៩២៨-៩៤២ ប្អូនថ្លៃយសោវរ្ម័នទី ១
២៨ ហស៌វរ្ម័នទី ២ ៩៤២-៩៤៤ បុត្រាជ័យវរ្ម័នទី ៤
២៩ រាជេន្រ្ទវរ្ម័នទី ២ ៩៤៤-៩៦៨ ក្មួយយសោវរ្ម័នទី ១
៣០ ជ័យវរ្ម័នទី ៥ ៩៦៨-១០០១ បុត្រារាជាន្ទ្រវរ្ម័នទី ២
៣១ ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី ១ ១០០១-១០០២ ក្មួយជ័យវរ្ម័នទី ៥
៣២ ជ័យវីរវរ្ម័ន ១០០២-១០០៦ ?
៣៣ សូរ្យវរ្ម័នទី ១ ១០១០-១០៥០ ញាតិខាងមាតាឥន្ទ្រវរ្ម័នទី ១
៣៤ ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី ២ ១០៥០-១០៦៦ បុត្រាសូរ្យវរ្ម័នទី ១
៣៥ ហស៌វរ្ម័នទី ៣ ១០៦៦-១០៨០ បុត្រាសូរ្យវរ្ម័នទី ១
៣៦ នឬបតីន្ទ្រវរ្ម័ន ១០៨០-១១១៣ ?
៣៧ ជ័យវរ្ម័នទី ៦ ១០៨០-១១០៧ រាជវង្សមហីនធបុរៈ
៣៨ ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី ១ ១១០៧-១១១៣ ព្រះរាមជ័យវរ្ម័នទី ៦
៣៩ សូរ្យវរ្ម័នទី ២ ១១១៣-១១៥០ ចៅធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី ១
៤០ ធរណីន្រ្ទវរ្ម័នទី ២ ១១៥០-១១៦០ បងជីដូនមួយសូរ្យវរ្ម័នទី ២
៤១ យសោវរ្ម័នទី ២ ១១៦០-១១៦៥ ?
៤២ ត្រីភូរនាទិត្យវរ្ម័ន ១១៦៥-១១៧៧ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
៤៣ ជ័យវរ្ម័នទី ៧ ១១៨១-១២១៨ បុត្រាធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី ២
៤៤ ឥន្រ្ទវរ្ម័នទី ២ ១២១៨-១២៤៣ បុត្រាជ័យវរ្ម័នទី ៧
៤៥ ជ័យវរ្ម័នទី ៨ ១២៤៣-១២៤៣ ?
៤៦ ស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័ន ឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី ៣ ១២៩៥-១៣០៧ រាជសុណិសារជ័យវរ្ម័នទី ៨
៤៧ ស្រីន្ទ្រជ័យវរ្ម័ន ឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី ៤ ១៣០៧-១៣២៧ ជាប់ញាតិវង្សជ័យវរ្ម័នទី ៨
៤៨ ជ័យវរ្ម័នទី ៩ ១៣២៧-១៣៣៦ ?
៤៩ ត្រសក់ផ្អែម ឬនាយជ័យ ១៣៣៦-១៣៤០ រាជសុណិសារជ័យវរ្ម័នទី ៩
៥០ និព្វានបទ ១៣៤០-១៣៤៦ បុត្រាត្រសក់ផ្អែម
៥១ សិទ្ធានរាជា ១៣៤៦-១៣៤៧ បុត្រានិព្វានបទ
៥២ លំពង្សរាជា ១៣៤៧-១៣៥១ បុត្រានិព្វានបទ
៥៣ ស្រីសុរិយោវង្សទី ១ ១៣៥៧-១៣៦៦ បុត្រានិព្វានបទ
៥៤ បរមរាមា ១៣៦៦-១៣៧៣ បុត្រាលំពង្សរាជា
៥៥ ធម្មាសោករាជា ១៣៧៣-១៣៩៤ បុត្រាលំពង្សរាជា
៥៦ ស្រីសុរិយោវង្សទី ២ ១៤០១-១៤១៧ បុត្រាស្រីសុយិយោទ័យ
៥៧ បរមសុខា ១៤១៧-១៤២០ ញាតិវង្សស្រីសុរិយោវង្សទី ២
៥៨ ពញាយ៉ាត ១៤២១-១៤៦៣ បុត្រាស្រីសុរិយោវង្សទី ២
៥៩ នារាយណ៍រាជា ១៤៦៣-១៤៦៩ បុត្រាពញាយ៉ាត
៦០ ស្រីរាជា ១៤៦៩-១៤៨៥ បុត្រាពញាយ៉ាត
៦១ ធម្មរាជា ១៤៨៥-១៥០៤ បុត្រាពញាយ៉ាត
៦២ ស្រីសុគន្ធបទ ១៥០៤-១៥១២ បុត្រាធម្មរាជា
៦៣ ស្តេចកន ១៥១២-១៥១៦ ?
៦៤ ចន្ទរាជា ១៥១៦-១៥៦៦ អនុជពៅស្រីសុគន្ធបទ
៦៥ បរមរាជាទី ៤ ឬបរមេន្ទរាជា ១៥៦៦-១៥៧៦ បុត្រាចន្ទរាជា
៦៦ សត្ថាទី ១ ឬបរមរាជាទី ៥ ១៥៧៦-១៥៨៦ បុត្រាបរមរាជាទី ៤
៦៧ ជ័យជេដ្ឋាទី ១ ១៥៨៦-១៥៩៣ បុត្រាសត្ថាទី ១
៦៨ រាមាជើងព្រៃ ១៥៩៤-១៥៩៦ ?
៦៩ ពញាតន់ ឬបរមរាជាទី ៦ ១៥៩៦-១៥៩៩ បុត្រាសត្ថាទី ១
៧០ ពញាអន ឬបរមរាជាទី ៧ ១៥៩៦-១៦០០ បុត្រាសត្ថាទី ១
៧១ ពញាញោម ឬសម្តេចកែវហ៊្វា ១៦០០-១៦០៣ បុត្រាសត្ថាទី ១
៧២ ស្រីសុរិយោពណ៌ ១៦០៣-១៦១៨ បុត្រាបរមរាជា
៧៣ ជ័យជេដ្ឋាទី ២ ឬជ័យជេស្តា ១៦១៨-១៦២៨ បុត្រាស្រីសុរិយោពណ៌
៧៤ ស្រីធម្មរាជាទី ២ ឬចៅពញាតូ ១៦២៩-១៦៣៤ បុត្រាជ័យជេដ្ឋាទី ២
៧៥ អង្គទងរាជា ឬចៅពញានូ ១៦៣៥-១៦៣៩ បុត្រាជ័យជេដ្ឋាទី ២
៧៦ អង្គនន់ ឬបទុមរាជាទី ១ ១៦៣៩-១៦៤១ បុត្រាឧទ័យរាជា
៧៧ រាមាធិបតីទី ១ ឬពញាចន្ទ ១៦៤២-១៦៥៩ បុត្រាជ័យជេដ្ឋាទី ២
៧៨ អង្គសូរ ១៦៥៩-១៦៧២ បុត្រាឧទ័យរាជា
៧៩ ស្រីជ័យជេដ្ឋា ឬបទុមរាជា ១៦៧២-១៦៧៣ បុត្រាអង្គនន់ទី ១
៨០ កែវហ៊្វាអង្គជី ១៦៧៣-១៦៧៥ បុត្រាអង្គសូរ
៨១ ជ័យជេដ្ឋាទី ៣អង្គស៊ូ (១) ១៦៧៥-១៦៨៨ បុត្រាអង្គសូរ
៨២ អ្នកម្នាងទៃ ១៦៨៨ មាតាអង្គស៊ូ
៨៣ ជ័យជេដ្ឋាទី ៣ អង្គស៊ូ (២) ១៦៨៨-១៦៩៥ បុត្រាអង្គសូរ
៨៤ រាមាធិបតីទី ២អង្គយ៉ង ១៦៩៥-១៦៩៦ បុត្រាអង្គជី
៨៥ ជ័យជេដ្ឋាទី ៣ អង្គស៊ូ (៣) ១៦៩៦-១៦៩៩ បុត្រាអង្គសូរ
៨៦ កែវហ៊្វាអង្គអិម (១) ១៦៩៩-១៧០០ បុត្រាអង្គនន់ទី
៨៧ ជ័យជេដ្ឋាទី ៣ អង្គស៊ូ (៤) ១៧០០-១៧០២ បុត្រាអង្គសូរ
៨៨ ធម្មរាជាទី ៣ (១) ១៧០២-១៧០៣ បុត្រាអង្គស៊ូ
៨៩ ជ័យជេដ្ឋាទី ៣ អង្គស៊ូ (៥) ១៧០៣-១៧០៦ បុត្រាអង្គសូរ
៩០ ធម្មរាជាទី ៣ (២) ១៧០៦-១៧០៩ បុត្រាអង្គស៊ូ
៩១ កែវហ៊្វាអង្គអិម (២) ១៧០៩-១៧២២ បុត្រាអង្គនន់ទី ១
៩២ សត្ថាទី ២ អង្គជី (១) ១៧២២-១៧២៩ បុត្រាកែវហ៊្វាអង្គអិម
៩៣ កែវហ៊្វាអង្គអិម (៣) ១៧២៩ (៧ ខែ) បុត្រាអង្គនន់ទី ១
៩៤ សត្ថាទី ២ អង្គជី (២) ១៧២៩-១៧៣៧ បុត្រាកែវហ៊្វាអង្គអិម
៩៥ ធម្មរាជាទី ៣ (៣) ១៧៣៨-១៧៤៧ បុត្រាអង្គស៊ូ
៩៦ ធម្មរាជាទី ៤ អង្គអិម ១៧៤៧ បុត្រាធម្មរាជាទី ៣
៩៧ រាមាធិបតីទី ៣ អង្គទង (១) ១៧៤៧-១៧៤៨ បុត្រាអង្គយ៉ង
៩៨ សត្ថាទី ២ អង្គជី (៣) ១៧៤៩ បុត្រាកកែវហ៊្វាអង្គអិម
៩៩ ស្រីជ័យជេដ្ឋាអង្គសួន ១៧៤៩-១៧៥៥ បុត្រាធម្មរាជាទី ៤
១០០ រាមាធិបតីអង្គទង (២) ១៧៥៦-១៧៥៧ បុត្រាអង្គយ៉ង
១០១ នរាយណ៍រាជាទី ២ អង្គតន់ ១៧៥៨-១៧៧៥ បុត្រាអង្គទង
១០២ បរមរាជាអង្គនន់ ១៧៧៥-១៧៧៩ បុត្រាអង្គសួន
១០៣ នារាយណ៍រាជាទី ៣ អង្គអេង ១៧៧៩-១៧៩៦ បុត្រាអង្គអិម
១០៤ ចៅហ៊្វាប៉ុក ១៧៩៦-១៨០៥ មន្ត្រី
១០៥ ឧទ័យរាជាអង្គចន្ទ ១៨០៦-១៨៣៤ បុត្រាអង្គអេង
១០៦ ក្សត្រីអង្គម៉ី ១៨៣៤-១៨៤០ បុត្រីអង្គចន្ទ
១០៧ ហិរក្សរាមាធិបតីអង្គឌួង ១៨៤១-១៨៦០ បុត្រាអង្គអេង
១០៨ នរោត្តម ១៨៦០-១៩០៤ បុត្រាអង្គឌួង
១០៩ ស៊ីសុវត្ថិ ១៩០៤-១៩២៧ បុត្រាអង្គឌួង
១១០ ស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស ១៩២៧-១៩៤១ បុត្រាស៊ីសុវត្ថិ
១១១ នរោត្តមសីហនុ ១៩៤១-១៩៥៥ បុត្រាសុរាម្រឹត
១១២ សុរាម្រឹត ១៩៥៥-១៩៦០ បុត្រាសុធារតន៍
១១៣ កុសមៈនារីរតន៍ ១៩៦០-១៩៧០ បុត្រីស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស
១១៤ នរោត្តមសីហនុ (២) ១៩៩៣-២០០៤ បុត្រាសុរាម្រឹត
១១៥ នរោត្តមសីហមុនី ២០០៤-បច្ចុប្បន្ន បុត្រានរោត្តមសីហនុ

ចុចទីនេះ៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ m.camnews, wikipedia