បញ្ជីឈ្មោះសិស្សជាប់ជាស្ថាពរអាហារូបករណ៍សាលាទាំងអស់ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩

ក្រោយពីប្រឡងបាក់ឌុបរួចរាល់មក សាលារដ្ឋ និងឯកជននៅកម្ពុជាបានប្រកាសឈ្មោះសិស្សដែលជាប់អាហាររូបករណ៍ទាំងអស់ តាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ដូចខាងក្រោមនេះ៖

១) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

២) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

៣) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន

៤) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា

៥) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា

៦) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច

៧) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះ

៨) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំ 

៩) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ

១០) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យចេនឡា

១១) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស 

១២) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រប់គ្រង

១៣) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប 

១៤) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅរវិទ្យាស្ថានសង្គមសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

១៥) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅវិទ្យាស្ថានក្រុងអង្គរ

១៦) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រអេសុីលីដា 

១៧) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅរវិទ្យាស្ថានអាសុីសច្ច

១៨) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា

១៩) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅវិទ្យាស្ថានសន្តប៉ូល

២០) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ

២១) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យឡាយហ្វ

២២) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

២៣) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

២៤) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប

២៥) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារ

២៦) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

២៧) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

២៨) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម

២៩) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឌូវី

៣០) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា

៣១) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

៣២) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ

៣៣) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច (បាត់ដំបង)

៣៤) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ

៣៥) ឈ្មោះសិស្សជាប់អាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុកផ្លូវការក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា