សម័យកាលនៃប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា

កម្ពុជា ជាប្រទេសមួយដែលកកើតឡើងតាំងពីយូរយាណាស់មកហើយ ហើយក៏មានស្តេចគ្រងរាជ្យជាច្រើនផងដែរ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងពីប្រវត្តិនៃការកកើតប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ? តើនៅសម័យកាលអ្វីខ្លះ? តើមានសម័យកាលអ្វីខ្លះ? តោះអានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

ល.រ សម័យកាល ឆ្នាំក្នុងសម័យកាល
បុរេប្រវត្តិ មុនគ្រិស្តសករាជ
នគរភ្នំ ឬហ៊្វណន សតវត្សទី១-៥៥០
៣  ចេនឡា សតវត្សទី ៦-៨០២
អង្គរ ៨០២-១៤៣១
ចតុមុខ ១៤៣១-១៥១៦
លង្វែក ១៥១៦-១៦២០
ឧដុង្គ ១៦២០-១៨៦៣
អាណានិគមនិយមបារាំង ១៨៦៣-១៩៥៣
អាណានិគមជប៉ុន ១៩៤១-១៩៤៥
១០ សង្គមរាស្រ្តនិយម ១៩៥៥-១៩៧០
១១ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (លន់ នល់) ១៩៧០-១៩៧៥
១២ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (ប៉ុល ពត) ១៩៧៥-១៩៧៩
១៣ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ១៩៧៩-១៩៨៩
១៤ រដ្ឋកម្ពុជា ១៩៨៩-១៩៩៣
១៥ អ៊ុនតាក់ (អង្គការសហប្រជាជាតិ) ១៩៩២-១៩៩៣
១៦ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia