ចំនួនលេខ (ពីខ្ទង់ដប់-ខ្ទង់ម៉ឺនបកោដិបកោដិ) ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនលេខម្តងៗជាភាសាអង់គ្លេស វាពិបាកដែរឬទេ? តែវាមិនមែនចំនួនលេខទាំងអស់នោះប្រើប្រាស់ញឹកញាប់នោះទេ តែអ្នកគួរតែដឹងពីវាខ្លះៗដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែមសម្រាប់អ្នក។ ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក នឹងលើកយកចំនួនលេខទាំងនោះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖

ចំនួនគត់ ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស ពាក្យជាភាសាខ្មែរ
10 ten ដប់
100 hundred រយ
1000 thousand ពាន់
10000 ten thousand ម៉ឺន
100000 hundred thousand សែន
1000000 million លាន
10000000 ten million កោដិ
100000000 hundred million ដប់កោដិ
1000000000 billion រយកោដិ
10000000000 ten billion ពាន់កោដិ
100000000000 hundred billion ម៉ឺនកោដិ
1000000000000 trillion សែនកោដិ
10000000000000 ten trillion លានកោដិ
100000000000000 hundred trillion កោដិកោដិ
1000000000000000 quadrillion ដប់កោដិកោដិ
10000000000000000 ten quadrillion បកោដិ
100000000000000000 hundred quadrillion ដប់បកោដិ
1000000000000000000 quintillion រយបកោដិ
10000000000000000000 ten quintillion ពាន់បកោដិ
100000000000000000000 hundred quintillion ម៉ឺនបកោដិ
1000000000000000000000 sextillion សែនបកោដិ
10000000000000000000000 ten sextillion លានបកោដិ
100000000000000000000000 hundred sextillion កោដិបកោដិ
1000000000000000000000000 septillion ដប់កោដិបកោដិ
10000000000000000000000000 ten septillion រយកោដិបកោដិ
100000000000000000000000000 hundred septillion ពាន់កោដិបកោដិ
1000000000000000000000000000 octillion ម៉ឺនកោដិបកោដិ
10000000000000000000000000000 ten octillion សែនកោដិបកោដិ
100000000000000000000000000000 hundred octillion លានកោដិបកោដិ
1000000000000000000000000000000 nonillion ដប់លានកោដិបកោដិ
10000000000000000000000000000000 ten nonillion រយលានកោដិបកោដិ
100000000000000000000000000000000 hundred nonillion បកោដិបកោដិ
1000000000000000000000000000000000 decillion ដប់បកោដិបកោដិ
10000000000000000000000000000000000 ten decillion រយបកោដិបកោដិ
1000000000000000000000000000000000000 undecillion ម៉ឺនបកោដិបកោដិ

 

បន្តចុចអានទីនេះ៖

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipidia