ស្វែងយល់ពីកម្លាំងយោធារវាងកម្ពុជា និងឡាវ

១) ប្រទេសកម្ពុជា

 • ទំហំផ្ទៃដី ១៨១ ០៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ | ប្រជាជន ១៥ ៩៥៧ ២២៣នាក់
 • ចំនួនកងទ័ព ១៩៥ ០០០នាក់ | ទ័ពសកម្ម ១២៥ ០០០នាក់ | ទ័ពបម្រុង ៧០ ០០០នាក់
 • យន្តហោះដឹកជញ្ជូន ២១ គ្រឿង | ឧទ្ធម្ភាចក្រ ១៧ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៥៥០ គ្រឿង | រថពាសដែក៣០០គ្រឿង | កាំភ្លើងផ្លោង ៦០០ គ្រឿង
 • កងនាវាជើងទឹក ២៧ គ្រឿង | នាវាល្បាត ២៦ គ្រឿង
 • កញ្ចប់ថវិកាយោធា ១៩២ ០០០ ០០០ $

២) ប្រទេសឡាវ

 • ទំហំផ្ទៃដី ២៣៧ ៩៥៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ | ប្រជាជន ៧ ០១៩ ០៧៣ នាក់
 • ចំនួនកងទ័ព ១៣០ ០០០នាក់ | ទ័ពសកម្ម ៣០ ០០០នាក់ | ទ័ពបម្រុង ១០០ ០០០នាក់
 • យន្តហោះដឹកជញ្ជូន ១៧ គ្រឿង | ឧទ្ធម្ភាចក្រ ២២ គ្រឿង
 • រថក្រោះ ៥៥ គ្រឿង | រថពាសដែក ១៨៥ គ្រឿង | កាំភ្លើងផ្លោង ១៤៩ គ្រឿង
 • កងនាវាជើងទឹក ៣៦ គ្រឿង | នាវាល្បាត ៦១ គ្រឿង
 • កញ្ចប់ថវិកាយោធា ១៨ ០០០ ០០០ $

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ khmer-press