ប្រាក់ខែ ចៅហ្វាយក្រុងដែលច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ២០១៧

មានដឹងថា តើប្រាក់ខែ ចៅហ្វាយក្រុងរូបណា នៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ណា ដែលមានប្រាក់ខែ ច្រើនជាងគេបំផុត? ប្រាក់ខែប៉ុន្មាន? តោះអានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

១២) លោក Naheed Nenshi ជាចៅហ្វាយក្រុងកាហ្គារី (Calgary) ស្ថិតនៅប្រទេសកាណាដា ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៧,០៨៣ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២០៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក) 

១០) លោកស្រី Marianne Borgen ជាចៅហ្វាយក្រុងអូស្លូ (Oslo) ស្ថិតនៅប្រទេសន័រវេស ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៧,២៥០ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២០៧,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

១០) លោកស្រី Karin Wanngård ជាចៅហ្វាយក្រុងស្តកខុម (Stockholm) ស្ថិតនៅប្រទេសស៊ុយអែត ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៧,២៥០ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២០៧,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

៩) លោក Sadiq Khan ជាចៅហ្វាយក្រុងឡុងដ៍ (London) ស្ថិតនៅប្រទេសអង់គ្លេស ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៧,៣៣៣ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២០៨,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

៨) លោក Sylvester Turner ជាចៅហ្វាយក្រុងហូស្តុន (Houston) ស្ថិតនៅប្រទេសអាមេរិក ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៧,៤១៦ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២០៩,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

៧) លោក Rahm Emanuel ជាចៅហ្វាយក្រុងឈីកាហ្គោ (Chicago) ស្ថិតនៅប្រទេសអាមេរិក ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៨,០០០ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២១៦,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

៦) លោក Bill de Blasio ជាចៅហ្វាយក្រុងញូយ៉ក (New York City) ស្ថិតនៅប្រទេសអាមេរិក ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៨,៧៥០ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២២៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

៥) លោក Jussi Pajunen ជាចៅហ្វាយក្រុងហេស៊ីនគី (Helsinki) ស្ថិតនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៨,៨៣៣ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២២៩,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

៤) លោក Eric Garcetti ជាចៅហ្វាយក្រុងឡូងអាន់ជើឡេស (Los Angeles) ស្ថិតនៅប្រទេសអាមេរិក ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៩,៣៣៣ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២៣២,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

៣) លោក Yuriko Koike ជាចៅហ្វាយក្រុងតូក្យូ (Tokyo) ស្ថិតនៅប្រទេសជប៉ុន ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៩,៨៣៣ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២៣៨,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

២) លោក Michael Häupl ជាចៅហ្វាយក្រុងវៀនណា (Vienna) ស្ថិតនៅប្រទេសអូទ្រីស ទទួលបានប្រាក់ខែ ២១,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២៥៨,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

១) លោក Ed Lee ជាចៅហ្វាយក្រុងសាន់ហ្រ្វាន់ស៊ីស្កូ (San Francisco) ស្ថិតនៅប្រទេសអាមេរិក ទទួលបានប្រាក់ខែ ២៤,៧៥០ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២៩៧,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

 

បន្តចុចអាននៅទីនេះ៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia