ប្រាក់ខែ ព្រះមហាក្សត្រចំនួន ១២ ព្រះអង្គ នៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

ក្រៅពីដឹងប្រាក់ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រី, ប្រាក់ខែប្រធានាធិបតី, អភិបាលរដ្ឋ (អាមេរិក) និងចៅហ្វាយក្រុងនៅលើពិភពលោក ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមនាំទាំងអស់គ្នាមកដឹងពី ប្រាក់ខែព្រះមហាក្សត្រនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ ដូចនេះទាំងចង់ដឹងទេថា តើប្រាក់ខែព្រះមហាក្សត្រអង្គណានៅលើពិភពលោក ដែលមានប្រាក់ខែ ច្រើនជាងគេបំផុត? ប្រាក់ខែប៉ុន្មាន? ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្មានដែរ? តោះអានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

១២) ព្រះនាម Juan Carlos I ជាអតីតព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអេស្ប៉ាញ ប្រាក់ខែ ១៨,៥៤៤ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២២២,៥៣២ ដុល្លារអាមេរិក)

១១) ព្រះនាម Felipe VI ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអេស្ប៉ាញ ទទួលបានប្រាក់ខែ ២៣,១៨១ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២៧៨,១៧៦ ដុល្លារអាមេរិក)

១០) ព្រះនាម Laurent ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសបេលហ្សិក ទទួលបានប្រាក់ខែ ៣០,១៨៤ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ៣៦២,២០៨ ដុល្លារអាមេរិក)

៩) ព្រះនាម Maxima ជាម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសហូឡង់ ទទួលបានប្រាក់ខែ ៣៤,៤៩៦ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ៤១៣,៩៥២ ដុល្លារអាមេរិក)

៨) ព្រះនាម Beatrix ជាអតីតម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសហូឡង់ ទទួលបានប្រាក់ខែ ៤៩,១៩៦ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ៥៩០,៣៥២ ដុល្លារអាមេរិក)

៧) ព្រះនាម Willem-Alexander ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសហូឡង់ ទទួលបានប្រាក់ខែ ៨៧,០២៤ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ១,០៤៤,២៨៨ ដុល្លារអាមេរិក)

៦) ព្រះនាម Albert II ជាអតីតព្រះមហាក្សត្រប្រទេសបេលហ្សិក ទទួលបានប្រាក់ខែ ៩០,៤៥៤ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ១,០៨៥,៤៤៨ ដុល្លារអាមេរិក)

៤) ព្រះនាម Prince William ជាអតីតព្រះមហាក្សត្រចក្រភពអង់គ្លេស ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៦០,៨៨៤ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ១,៩៣០,៦១២ ដុល្លារអាមេរិក)

៤) ព្រះនាម Prince Harry of Wales ជាព្រះមហាក្សត្រចក្រភពអង់គ្លេស ទទួលបានប្រាក់ខែ ១៦០,៨៨៤ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ១,៩៣០,៦១២ ដុល្លារអាមេរិក)

៣) ព្រះនាម Philippe ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសបេលហ្សិក ទទួលបានប្រាក់ខែ ១,១៥៣,២៦៤ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ១៣,៨៣៩,១៦៨ ដុល្លារអាមេរិក)

២) ព្រះនាម Charles ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសវេល ទទួលបានប្រាក់ខែ ២,១៤៥,១២៤ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២៥,៧៤១,៤៩១ ដុល្លារអាមេរិក)

១) ព្រះនាម Charles ជាម្ចាស់ក្សត្រីនៅ ១៦ ប្រទេស (ប៉ែកអ៉ឺរ៉ុប) ទទួលបានប្រាក់ខែ ៤,៣០០,៩៧៤ ដុល្លារអាមេរិក (ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ៥១,៦១១,៦៨៩ ដុល្លារអាមេរិក)

 

បន្តចុចអាននៅទីនេះ៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ paywizard