ប្រភពភេសជ្ជៈល្បីៗទាំង១៤ប្រភេទ ដែលកំពុងពេញនិយមនៅកម្ពុជា

ធ្លាប់តែផឹកភេសជ្ជៈទាំងអស់នេះ តែមានដឹងពីប្រភពខ្លះៗនៃភេសជ្ជៈទាំងអស់នោះដែររទេ? តោះអានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

១) ភេសជ្ជៈ Coca-Cola ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៨៨៦ និងមានដើមកំណើតប្រទេសអាមេរិក

២) ភេសជ្ជៈ  Fanta ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៩៤០ និងមានដើមកំណើតប្រទេសអាមេរិក

៣) ភេសជ្ជៈ Pepsi ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៨៩៣ និងមានដើមកំណើតប្រទេសអាមេរិក

៤) ភេសជ្ជៈ  7 Up ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៩៣៦ និងមានដើមកំណើតប្រទេសអាមេរិក

៥) ភេសជ្ជៈ Carabao ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ២០០២ និងមានដើមកំណើតប្រទេសថៃ

៦) ភេសជ្ជៈ  Sprite ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៩៦១ មានដើមកំណើតប្រទេសអាឡឺម់ង់ និងអាមេរិក

៧) ភេសជ្ជៈ  Yeo Hiap Seng ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៩០០ និងមានដើមកំណើតប្រទេសសិង្ហបុរី

៨) ភេសជ្ជៈ  Red Bull ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៩៨៧ និងមានដើមកំណើតប្រទេសថៃ

៩) ភេសជ្ជៈ  Bacchus ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៩៦៣ និងមានដើមកំណើតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

១០) ភេសជ្ជៈ  Mirinda ដោយផលិតនៅឆ្នាំ១៩៦០ និងមានដើមកំណើតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

១១) ភេសជ្ជៈ  Schweppes ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៧៨៣ និងមានដើមកំណើតប្រទេសស្វីស

១២) ភេសជ្ជៈ  Sting ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ២០០២ និងមានដើមកំណើតប្រទេសនេប៉ាល់

១៣) ភេសជ្ជៈ  Mountain Dew ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៩៤០ និងមានដើមកំណើតប្រទេសអាមេរិក

១៤) ភេសជ្ជៈ M-150 ដោយផលិតនៅឆ្នាំ ១៩៨៥ និងមានដើមកំណើតប្រទេសថៃ

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *