គេហទំព័រចំនួន ៨៥ សម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនស្តាប់, វេយ្យាករណ៍ និងកាសែត ជាភាសាអង់គ្លេស

ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកគេហទំព័រចំនួន ៨៥ ដែលអ្នកនឹងអាចរៀនស្តាប់, វេយ្យាករណ៍ និងកាសែត ជាភាសាអង់គ្លេសបាន ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

១) គេហទំព័រចំនួន ២៣ ដើម្បីរៀនស្តាប់ជាភាសាអង់គ្លេស

ល.រ គេហទំព័ររៀនស្តាប់ ជាភាសាអង់គ្លេស ប្រភេទនៃការស្តាប់
www.elllo.org អត្ថបទមេរៀន, សន្ទនា,​ រឿងនិទាន
www.esl-lab.com អត្ថបទមេរៀន, សន្ទនា
www.lyricstraining.com អត្ថបទចម្រៀង
www.eslvideo.com វីដេអូតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍, វីដេអូខ្លីៗ
www.spellingcity.com វីដេអូ និងអត្ថបទ
www.manythings.org អត្ថបទវេយ្យាករណ៍, ការបញ្ចេញសំឡេង
warmupsfollowups.blogspot.com អត្ថបទមេរៀន, វីដេអូ
www.moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com អត្ថបទជាវេយ្យាករណ៍
www.listen-and-write.com អត្ថបទជាលំហាត់, សម្ភាសន៍, ភាពយន្ត
១០ www.learningenglish.voanews.com អត្ថបទព៌តមានតាមកំរិត
១១ www.bbc.co.uk អត្ថបទមេរៀន
១២ www.eslcommando.com អត្ថបទសសេរ, វេយ្យាករណ៍
១៣ www.learnenglish.britishcouncil.org អត្ថបទ និងវីដេអូសកម្មភាព
១៤ www.breakingnewsenglish.com អត្ថបទមេរៀន
១៥ www.englishcentral.com អត្ថបទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍
១៦ www.pbs.org  អត្ថបទជាវីដេអូ
១៧ www.engvid.com វីដេអូបង្រៀន
១៨ www.rachelsenglish.com អត្ថបទមេរៀន, វីដេអូ
១៩ www.duolingo.com អត្ថបទជាពាក្យ
២០ www.memrise.com អត្ថបទជាពាក្យ
២១ www.rong-chang.com អត្ថបទមេរៀន, សន្ទនា,​ រឿងនិទាន
២២ www.youtube.com វីដេអូ
២៣ www.englishclub.com អត្ថបទមេរៀន

២) គេហទំព័រចំនួន ២៥ ដើម្បីរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស

ល.រ គេហទំព័ររៀនវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស
www.learnenglish.britishcouncil.org
www.talkenglish.com
www.learnenglish.de
www.myenglishpages.com
www.englisch-hilfen.de
www.englishgrammar101.com
www.ef.com
www.learnamericanenglishonline.com
www.ego4u.com
១០ www.learn-english-today.com
១១ www.learningenglish.voanews.com
១២ www.alison.com
១៣ www.english-bangla.com
១៤ www.englishclub.com
១៥ www.englishgrammarsecrets.com
១៦ www.5minuteenglish.com
១៧ www.elt.oup.com
១៨ www.grammarly.com
១៩ www.englishpage.com
២០ www.usingenglish.com
២១ www.perfect-english-grammar.com
២២ www.english-grammar.at
២៣ www.grammar-monster.com
២៤ www.a4esl.org
២៥ www.eslgold.com

៣) គេហទំព័រចំនួន ៣៥ ដើម្បីរៀនកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស

ល.រ គេហទំព័រ ស្ថិតនៅប្រទេស
Mail Online ប្រទេសអង់គ្លេស
Daily Mirror ប្រទេសអង់គ្លេស
Daily Express ប្រទេសអង់គ្លេស
The Guardian ប្រទេសអង់គ្លេស
The Daily Telegraph ប្រទេសអង់គ្លេស
The Sun ប្រទេសអង់គ្លេស
BBC News ប្រទេសអង់គ្លេស
The Independent ប្រទេសអង់គ្លេស
The Times ប្រទេសអង់គ្លេស
១០ Windsor Express ប្រទេសអង់គ្លេស
១១ The Cornish Gazette ប្រទេសអង់គ្លេស
១២ Evening Standard ប្រទេសអង់គ្លេស
១៣ CNN ប្រទេសអាមេរិក
១៤ Metro ប្រទេសអង់គ្លេស
១៥ Daily Star ប្រទេសអង់គ្លេស
១៦ Financial Times ប្រទេសអង់គ្លេស
១៧ Daily Record ប្រទេសអង់គ្លេស
១៨ City A.M. ប្រទេសអង់គ្លេស
១៩ i ប្រទេសអង់គ្លេស
២០ USA Today ប្រទេសអាមេរិក
២១ The New York Times  ប្រទេសអាមេរិក
២២ The Wall Street Journal ប្រទេសអាមេរិក
២៣ Los Angeles Times ប្រទេសអាមេរិក
២៤ New York Post ប្រទេសអាមេរិក
២៥ Chicago Tribune ប្រទេសអាមេរិក
២៦ The Washington Post  ប្រទេសអាមេរិក
២៧ Newsday  ប្រទេសអាមេរិក
២៨ Daily News ប្រទេសអាមេរិក
២៩ am New York ប្រទេសអាមេរិក
៣០ voanews ប្រទេសអាមេរិក
៣១ Bangkokpost ប្រទេសថៃ
៣២ The Phnom Penh Post ប្រទេសកម្ពុជា 
៣៣ The Cambodia Daily ប្រទេសកម្ពុជា 
៣៤ RFA  ប្រទេសអាមេរិក
៣៥ Reuters ប្រទេសអង់គ្លេស

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង