មនុស្សចំនួន ២០ នាក់ ដែលមានអាយុច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

វាមិនមែនជារឿងងាយទេដែលមនុស្សមួយចំនួនអាចមានជីវិតរស់នៅឆ្នាំរហូតជាង ១០០ ឆ្នាំ ហើយជាប់ជាមនុស្សដែលមានអាយុវែងបំផុតនៅលើពិភពលោក។ តើអ្នកទាំងអស់មានដឹងទេថា តើនរណាដែលមានអាយុច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៧? ស្ថិតនៅប្រទេសណា? មានអាយុប៉ុន្មាន? ដូចនេះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នា៖

មនុស្សដែលមានអាយុច្រើនជាងគេបំផុត ដែលកំពុងរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧)

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាយុ ជនជាតិ
Violet Brown ១០ មីនា ១៩០០ ១១៧ ឆ្នាំ ១៧៥ ថ្ងៃ ចាម៉ៃកា
Nabi Tajima ៤ សីហា ១៩០០ ១១៧ ឆ្នាំ ២៨ ថ្ងៃ ជប៉ុន
Chiyo Miyako ២ ឧសភា ១៩០១ ១១៦ ឆ្នាំ ១២២ ថ្ងៃ ជប៉ុន
Ana María Vela Rubio ២៩ តុលា ១៩០១ ១១៥ ឆ្នាំ ៣០៧ ថ្ងៃ អេស្ប៉ាញ
Giuseppina Projetto ៣០ ឧសភា ១៩០២ ១១៥ ឆ្នាំ ៩៤ ថ្ងៃ អ៊ីតាលី
Kane Tanaka ០២ មករា ១៩០៣ ១១៤ ឆ្នាំ ២៤២ ថ្ងៃ ជប៉ុន
Maria Giuseppa Robucci ២០ មីនា ១៩០៣ ១១៤ ឆ្នាំ ១៦៥ ថ្ងៃ អ៊ីតាលី
Iso Nakamura ២៣ មេសា ១៩០៣ ១១៤ ឆ្នាំ ១៣១ ថ្ងៃ ជប៉ុន
Tae Ito ១១ កក្កដា ១៩០៣ ១១៤ ឆ្នាំ ៥២ ថ្ងៃ ជប៉ុន
១០ Honorine Rondello ២៨ កក្កដា ១៩០៣ ១១៤ ឆ្នាំ ៣៥ ថ្ងៃ បារាំង
១១ Delphine Gibson ១៧ សីហា ១៩០៣ ១១៤ ឆ្នាំ ១៥ ថ្ងៃ អាមេរិក
១២ Ila Jones ២១ សីហា ១៩០៣ ១១៤ ឆ្នាំ ១១ ថ្ងៃ អាមេរិក
១៣ Magdalena Oliver Gabarro ៣១ តុលា ១៩០៣ ១១៣ ឆ្នាំ ៣០៥ ថ្ងៃ អេស្ប៉ាញ
១៤ Anonymous of Chiba ១២ មករា ១៩០៤ ១១៣ ឆ្នាំ ២៣២ ថ្ងៃ ជប៉ុន
១៥ Kuma Kobayashi ៨ កុម្ភៈ ១៩០៤ ១១៣ ឆ្នាំ ២០៥ ថ្ងៃ ជប៉ុន
១៦ Lucile Randon ១១ កុម្ភៈ ១៩០៤ ១១៣ ឆ្នាំ ២០២ ថ្ងៃ បារាំង
១៧ Tsurue Amou ០១ មីនា ១៩០៤ ១១៣ ឆ្នាំ ១៨៤ ថ្ងៃ ជប៉ុន
១៨ Luzia Mohrs ២៣ មីនា ១៩០៤ ១១៣ ឆ្នាំ ១៦២ ថ្ងៃ ប្រេស៊ីល
១៩ Tomoe Iwata ២៥ មីនា ១៩០៤ ១១៣ ឆ្នាំ ១៦០ ថ្ងៃ ជប៉ុន
២០ Shin Matsushita ៣០ មីនា ១៩០៤ ១១៣ ឆ្នាំ ១៥៥ ថ្ងៃ ជប៉ុន

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia