ប្រាសាទទាំង ១០ ដែលចាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

ប្រាសាទមួយចំនួនត្រូវបានសាងសង់តាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុន ហេតុនេះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងហើយ ថាតើប្រាសាទមួយណាដែលសាងសង់យូរឆ្នាំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញប្រាសាទចំនួន ១០ ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដូចខាងក្រោម៖

១០) ប្រាសាទ Knossos ត្រូវបានសាងសង់នៅកំឡុងឆ្នាំ ១៧០០-១៤០០ មុនគ្រិស្តសករាជ ក្នុងប្រទេសក្រិច

៩) ប្រាសាទ Göbekli Tepe ត្រូវបានសាងសង់នៅកំឡុងសហស្សវត្សរ៍ទី ៩ មុនសករាជ  ក្នុងប្រទេសតួគី

៨) ប្រាសាទ Amada ត្រូវបានសាងសង់នៅកំឡុងសតវត្សន៍ទី ១៥ មុនគ្រឹសករាជ  ក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប

៧) ប្រាសាទ Ggantija ត្រូវបានសាងសង់នៅកំឡុងឆ្នាំ៣៦០០ មុនគ្រឹសករាជ  ក្នុងប្រទេសម៉ាល់តា

៦) ប្រាសាទ Hagar Qim and Mnajdra ត្រូវបានសាងសង់នៅកំឡុងឆ្នាំ៣៦០០-៣២០០ មុនគ្រឹសករាជ  ក្នុងប្រទេសម៉ាល់តា

៥) ប្រាសាទ Seti 1 ត្រូវបានសាងសង់នៅកំឡុងឆ្នាំ១២៧៩ មុនគ្រឹសករាជ  ក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប

៤) ប្រាសាទ Ħal-Saflieni Hypogeum ត្រូវបានសាងសង់នៅកំឡុងឆ្នាំ៣៦០០-៣៣០០ មុនគ្រឹសករាជ  ក្នុងប្រទេសម៉ាល់តា

៣) ប្រាសាទ Hatshepsut ត្រូវបានសាងសង់ក្នុងរជ្ជកាលស្តេច Hatshepsut (១៤៧៨–១៤៥៨) មុនគ្រឹសករាជ  ក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប

២) ប្រាសាទ Luxor ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ១៤០០ មុនគ្រឹសករាជ  ក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប

១) ប្រាសាទ Stonehenge ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ១៤០០ មុនគ្រឹសករាជ  ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស

 

បន្តចុចអាននៅទីនេះ៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ hellotravel