ស្លុតចិត្ត! តារាសម្តែងជើងចាស់ចិន១៤ដួង កាន់តែមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយ

មានតារាសម្តែងជើងចាស់ចិនមួយចំនួន មានរូបភាពកាន់តែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់ហាក់សឹងមើលមិនស្គាល់ ជាក់ស្តែងថ្ងៃនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវរូបរាងប្រែប្រួលរបស់តារាភាពយន្តចិនដែលប្រែប្រួលកាន់តែចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងសព្វថ្ងៃនេះដូចខាងក្រោមនេះ៖

១) តារាសម្តែង ទិនហ្វី (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៥៦ឆ្នាំ)

២) តារាសម្តែង Chia-Hui Liu (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៦៧ឆ្នាំ)

៣) តារាសម្តែង លីតាវហ៊ួ (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៥៧ឆ្នាំ)

៤​) តារាសម្តែង Ng Man-tat (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៦៧ឆ្នាំ)

៥) តារាសម្តែង David Chiang (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៧១ឆ្នាំ)

៦) តារាសម្តែង អាម៉ាប់ (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៦៧ឆ្នាំ)

៧) តារាសម្តែង Norman Chu Siu-Keung (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៦៨ឆ្នាំ)

៨) តារាសម្តែង Brigitte Lin (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៦៤ឆ្នាំ)

៩) តារាសម្តែង Alex man (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៦១ឆ្នាំ)

១០) តារាសម្តែង Kent Tong (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៦០ឆ្នាំ)

១១) តារាសម្តែង Ti Lung (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៧២ឆ្នាំ)

១២) តារាសម្តែង Felix Wong (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៥៧ឆ្នាំ)

១៣) តារាសម្តែង លី លានជា (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៥៥ឆ្នាំ)

១៤) តារាសម្តែង ចូវយ៉ុនហ្វាត (សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៦៣ឆ្នាំ)

 

អត្ថបទដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក