របៀបប្តូរអ៊ីម៉ែលពី Facebook ចាស់ចេញ ដាក់អ៊ីម៉ែលថ្មីវិញ (វីដេអូ)

តើអ្នកចង់ដូរអ៊ីម៉ែលពី Facebook ដែរឬទេ? មូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ដូរ តើពីព្រោះតែអ៊ីម៉ែលអ្នកប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃវែងពេក ឬខ្លាចគេលួចប្រើប្រាស់? ដើម្បីដោះស្រាយចំនុចដែលអ្នកចង់ដូរអ៊ីម៉ែលពី Facebook ចេញ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញពីនូវវីដេអូមួយស្តីពី “របៀបប្តូរអ៊ីម៉ែលពី Facebook” ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ៖ 

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ youtube