ប្រទេសមហាអំណាចយោធាទាំង ២៥ នៅលើពិភពលោកប្រចំាឆ្នាំ២០១៧

បើតាមគេហទំព័រ kiwireport បាន​ចាត់ថ្នាក់​ប្រទេស​ចំនួន ២៥ ថា​ជា​មហាអំណាច​យោធា​ដ៏​ខ្លាំងក្លា​បំផុតនៅលើ​ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៧។ តើប្រទេសណាដែលជាមហាអំណាចផុតចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១? តើមានអាវុធអ្វីខ្លះ? 

២៥) ប្រទេសអ៊ុយក្រែន

ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៤.៨៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ១៦០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ១,០០០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ២៣៤ គ្រឿង, រថក្រោះ ២,៨០៩ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ២៥ គ្រឿង។

២៤) ប្រទេសស៊ុយអែត

ប្រទេសស៊ុយអែត ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៦.២១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ១៤,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ២៦,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ២២៨ គ្រឿង, រថក្រោះ ១២០ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៣១៣ គ្រឿង។

២៣) ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់

ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៦.៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៥៤៥,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ១,៨០០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៤៧៩ គ្រឿង, រថក្រោះ ១,៦៥៨ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៣៩៧ គ្រឿង។

២២) ប្រទេសប្រេស៊ីល

ប្រទេសប្រេស៊ីល ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ២៤.៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៣៣០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ១,៨០០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៧៣៥ គ្រឿង, រថក្រោះ ៤៨៦ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ១១៣ គ្រឿង។

២១) ប្រទេសវៀតណាម

ប្រទេសវៀតណាម ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៣.៣៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៤១៥,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៥,០៤០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ២៨៩ គ្រឿង, រថក្រោះ ១,៤៧០ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៦៥ គ្រឿង។

២០) ប្រទេសថៃ

ប្រទេសថៃ ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៥.៣៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៣១០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ២៤៥,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៥៥១ គ្រឿង, រថក្រោះ ៧២២ គ្រឿង និងនាវា ៨១ គ្រឿង។

១៩) ប្រទេសប៉ូឡូញ

ប្រទេសប៉ូឡូញ ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៩.៣៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ១២០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៥១៥,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៤៦១ គ្រឿង, រថក្រោះ ១,០០៩ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៨៣ គ្រឿង។

១៨) ប្រទេសអេហ្ស៊ីប

ប្រទេសអេហ្ស៊ីប ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៤.៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៤៧០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៨០០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ១,១៣៣ គ្រឿង, រថក្រោះ ៤,៦២៤ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ២៤៥ គ្រឿង។

១៧) ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៧ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៦២០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៥១៥,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៩២៣ គ្រឿង, រថក្រោះ ២,៩២៤ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៧៤ គ្រឿង។

១៦) ប្រទេសអ៊ីតាលី

ប្រទេសអ៊ីតាលី ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៣៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៣២០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៤២,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៧៨៥ គ្រឿង, រថក្រោះ ៥៨៦ គ្រឿង និងនាវា ១៧៤ គ្រឿង។

១៥) ប្រទេសតៃវ៉ាន់

ប្រទេសតៃវ៉ាន់ ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ១០.៨២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៣០០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ១,៦៧៥,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៨១៥ គ្រឿង, រថក្រោះ ២,០០៥ គ្រឿង និងនាវា ១០២ គ្រឿង។

១៤) ប្រទេសកាណាដា

ប្រទេសកាណាដា ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ១៥.៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៩៥,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៥១,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៤២៦ គ្រឿង, រថក្រោះ ១៨១ គ្រឿង និងនាវា ៦៣ គ្រឿង។

១៣) ប្រទេសអូស្ត្រាលី

ប្រទេសអូស្រ្តាលី ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ២៤.៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៦០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៤៤,២៤០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៤១៧ គ្រឿង, រថក្រោះ ៥៩ គ្រឿង និងនាវា ៥២ គ្រឿង។

១២) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៦.៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៤៧៦,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៤០០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៤២០ គ្រឿង, រថក្រោះ ៤៦៨ គ្រឿង និងនាវា ១៧១ គ្រឿង។

១១) ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល

ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ១៥.៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ១៦០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៦៣០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៦៩១ គ្រឿង, រថក្រោះ ៤,១៧០ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៦៦ គ្រឿង។

១០) ប្រទេសតួគី

ប្រទេសតួគី ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៨.២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៤១០,៥០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ១៨៥,៦៣០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ១,០០៧ គ្រឿង, រថក្រោះ ៣,៧៧៨ គ្រឿង និងនាវា ១១៥ គ្រឿង។

៩) ប្រទេសជប៉ុន

ប្រទេសជប៉ុន ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៤៣.៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ២៥០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ៥៧,៩០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ១,៥៩០ គ្រឿង, រថក្រោះ ៦៧៨ គ្រឿង និងនាវា ១៣១ គ្រឿង។

៨) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៣៩.២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ១៨០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ១៤៥,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៦៧៦ គ្រឿង, រថក្រោះ ៤០៨ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៨១ គ្រឿង។

៧) ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៤៣.៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៦២៥,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ២,៩០០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ១,៤៥១ គ្រឿង, រថក្រោះ ២,៣៨១ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ១៦៦ គ្រឿង។

៦) ប្រទេសបារាំង

ប្រទេសបារាំង ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៣៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ២០៥,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ១៩៥,៧៧០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ១,២៨២ គ្រឿង, រថក្រោះ ៤២៣ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ១១៣ គ្រឿង។

៥) ប្រទេសអង់គ្លេស

ប្រទេសអង់គ្លេស ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៤៥.៧ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ១៥០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ១៨២,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៨៧៩ គ្រឿង, រថក្រោះ ៤០៧ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៦៦ គ្រឿង។

៤) ប្រទេសឥណ្ឌា

ប្រទេសឥណ្ឌា ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៥១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ១,៣២៥,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ២,១៤៣,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ២,០៨៦ គ្រឿង, រថក្រោះ ៦,៤៦៤ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ២០២ គ្រឿង។

៣) ប្រទេសចិន

ប្រទេសចិន ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ១៦១.៧ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ២,៣៣៥,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ២,៣០០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ២,៩៤២ គ្រឿង, រថក្រោះ ៩,១៥០ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៦៧៣ គ្រឿង។

២) ប្រទេសរុស្ស៊ី

ប្រទេសរុស្ស៊ី ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៤៤.៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ៧៦៦,០៥៥ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ២,៤៨៥,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ៣,៥៤៧ គ្រឿង, រថក្រោះ ១៥,៣៩៨ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៣៥២ គ្រឿង។

១) ប្រទេសអាមេរិក

ប្រទេសអាមេរិក ចំណាយថវិកា​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​ចំនួន ៥៨៧.៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះ ប្រទេសនេះ មានទាហានជួរមុខ ១,៤០០,០០០ នាក់ និងទាហានបំរ៉ុង ១,១០០,០០០ នាក់។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានយន្តហោះចម្បាំង ១៣,៤៤៤ គ្រឿង, រថក្រោះ ៨,៨៤៨ គ្រឿង និងនាវាចម្បាំង ៤៧៣ គ្រឿង។

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ kiwireport