ទំព័រហ្វេសប៊ុក (Facebook Page) ដែលមានអ្នក Like ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

ហ្វេកប៊ុក (Facebook) គឺជាប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលពេញនិយមប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៧ ដែលក្រុមហ៊ុនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៤ ដោយលោក Mark Zuckerberg។ ភាគច្រើននៃអ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកនៅលើពិភពលោក គឺដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងជំនួញ, ការកម្សាន្ត និងចែករំលែកពត៌មានដល់មនុស្សទូទៅ ហើយអ្នកខ្លះបានបង្កើតហ្វេសប៊ុកផេក (Facebook Page) ដើម្បីចែករំលែកពត៌មានដល់អ្នកគាំទ្រ។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា ហ្វេសប៊ុកផេក (Facebook Page) ណាដែលមានអ្នក Like ច្រើនជាងគេដែរឬទេ? តោះមកមើលហ្វេសប៊ុកផេក (Facebook Page) ទាំង ២២ ដូចខាងក្រោម៖

២២) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Mr. Bean មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៧៣,០៩៥,១៧០ Likes ផ្តោតលើវីដេអូកំប្លែងលោក ប៊ីន តារាកំប្លែងជនជាតិអង់គ្លេស (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

២១) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Manchester United មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៧៣,៧៨៣,១០៩ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើ ក្រុមបាល់ទាត់អង់គ្លេស (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

២០) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Bob Marley មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៧៣,៧៨៣,៥៤៤ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើ អ្នកនិពន្ធចម្រៀង និងតន្រ្តីករ ជនជាតិចាម៉ៃការ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១៩) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Candy Crush Saga មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៧៤,២០២,៥៧៦ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើហ្គេម (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១៨) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Taylor Swift មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៧៤,៤១៨,២៧០ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើតារាចម្រៀងអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញបំផុតសព្វថ្ងៃនេះ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១៧) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Michael Jackson មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៧៤,៩៨៣,៥៧៩ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើតារាចម្រៀងប៉ុបអាមេរិក (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១៦) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Harry Potter មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៧៥,២៦១,៦០៧ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើរឿងភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១៥) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Will Smith មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៧៥,៤១៥,២២៣ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើតារាភាពយន្តអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១៤) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Justin Bieber មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៧៨,៧៤១,៥១៤ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើតារាចម្រៀងកាណាដាដ៏ល្បីល្បាញ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១៣) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Rihanna មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៨១,៦៥៣,៤៥៨ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើតារាចម្រៀងជនជាតិបាបាឌៀន (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១២) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ YouTube មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៨២,៧៣៣,៦៦៧ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើវីដេអូ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១១) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Tasty មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៨៧,៣៣៨,០២៥ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើអាហារ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

១០) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Leo Messi មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៨៩,០៥៤,០០២ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើតារាបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោកអាសង់ទីន (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

៩) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Eminem មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៩០,៤០៥,៣៧៨ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើតារាចម្រៀងរ៉េប, ផលិតករ និងតារាភាពយន្តអាមេរិក (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

៨) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Vin Diesel មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ១០១,៦១៨,៧៨២ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើតារាភាពយន្តអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញបំផុត (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

៧) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ FC Barcelona មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ១០២,៨៨៤,៨៦២ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើ ក្រុមបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

៦) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Shakira មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ១០៤,៦១២,៩១៣ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើតារាចម្រៀងកូឡុំប៊ី (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

៥) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Real Madrid C.F. មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ១០៤,៧២៣,៨៩៤ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើ ក្រុមបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

៤) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Coca-Cola មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ១០៥,២០៧,៩១១ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើ ក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

៣) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Cristiano Ronaldo មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ១២២,១៣៩,២៥៧ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើ តារាបាល់ទាត់ព័រទុយហ្គាល់ដ៏ល្បីល្បាញ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

២) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Facebook មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ១៨៩,៧៤៤,១០៨ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើ ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

 

១) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Facebook for Every Phone មានអ្នកគាំទ្រ (Fans) ចំនួន ៤៩៦,២២៤,១៧១ Likes ហ្វេកប៊ុកផ្តោតលើ ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា)

 

ចុចទីនេះ៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ trackalytics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *