កម្រមានណាស់! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កំពុងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌ “ក” ជាច្រើននាក់

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទាំងពីរភេទ ឱ្យបានជ្រាបថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីនឹងប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ “ក”) ចំនួន ២១នាក់ លើផ្នែកនីតិសាស្រ្ត និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដើម្បីបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី