ភាគរយនៃការប្រើប្រាស់ និងឧទាហរណ៍ Adverb of Frequency

អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនច្រឡំ ឬភ្លេចភាគរយនៃការប្រើប្រាស់ Adverb of Frequency។ ហេតុដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកយកមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

ល.រ ពាក្យ Adverb of Frequency ភាគរយ ឧទាហរណ៍
 always (តែងតែ)  ១០០ %  I always come to work on time.
២   usually (ជាធម្មតា)  ៩០ %  I usually wake up at 7 am.
៣   normally/generally (ជាទូទៅ)  ៨០ %  I normally go to the gym.
៤   often/frequently (ជារឿយៗ)  ៧០ %  It’s often cloudy.
៥   sometimes (ពេលខ្លះ)  ៥០ %  Sometimes I’m alone.
៦   occasionally (ដោយពេល)  ៣០ %  We occasionally take batteries out.
៧   seldom (មិនសូវមាន)  ១០ %  I seldom read the newspaper.
៨   hardly ever/rarely (ដោយកម្រ)  ៥ %  I hardly ever drink alcohol.
៩   never (មិនដែល)  ០ %  We never watch TV.

 

រៀបចំដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *