ទម្រង់កាត់នៃពាក្យ wanna, gonna, gotta, coulda, hafta, shoulda, woulda, musta និង lotsa

ដើម្បីស្តាប់ពាក្យនិយាយភាសាអង់គ្លេសអក្សរកាត់ឲ្យបានល្អ អ្នកត្រូវចេះពាក្យទាំងនេះ ពីព្រោះពាក្យនេះច្រើនប្រើខ្លាំងណាស់ នៅពេលនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ ដោយមិនមែនជាភាសាផ្លូវការទេ។ តោះមកមើលពាក្យទាំងនោះទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

ល.រ ពាក្យអក្សរកាត់ ពាក្យពេញ បកប្រែភាសាខ្មែរ ឧទាហរណ៍
gonna going to នឹងទៅ I think I’m gonna go.
wanna want to ចង់ទៅ I don’t wanna kill anyone!
gotta have got to ត្រូវតែ You gotta trust me.
coulda could have អាចមាន I coulda gone to the movies. 
hafta have to ត្រូវតែ I hafta go.
shoulda should have គួរតែមាន I shoulda gone to the movies.
woulda would have នឹងមាន I woulda gone to the movies.
musta must have ត្រូវតែ I musta done homework. 
lotsa a lot of មានច្រើន I have lotsa money.

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ engvid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *