ធ្លាប់ដឹងពាក្យពេញនៃអក្សរកាត់ LX និង RX លើឡាន Lexus ដែរឬទេ?

រថយន្ត​ Lexus ដែល​ចេញ​លក់​លើ​ទីផ្សារ​មាន​ច្រើន​ម៉ូដែល ហើយ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួល​ការ​គាំទ្រ​ និង ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​ពី​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ គឺ​ម៉ូដែល​ LX និង RX។ ទាក់​ទង​នឹង​ពាក្យ​ម៉ូដែល​ទាំង​ពីរ​នេះ​ដែរ​ជា​ពាក្យ​កាត់​តំណាង​ឲ្យ​ពាក្យ​ពេញ ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រហែល​មិន​បាន​ដឹង​។ តោះ! បើ​ចង់​ដឹង​ថា​ពាក្យ​​ LX ឬ RX រួម​ទាំង​​ម៉ូដែល​ Lexus ដទៃ​ទៀត​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា​ទៅ​តាម​ដាន​ដូច​ត​ទៅ ៖

១) “LX” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា​ “Luxury Crossover

២) “RX” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា​ “Radiant Crossover

៣) “LS” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Luxury Sedan

៤) “GS” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Grand Sedan

៥) “IS” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Intelligent Sedan

៦) “GX” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Grand Crossover

៧) “RC” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Radical Coupe

៨) “CT” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Creative Touring

៩) “HS” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Harmonious Sedan

១០) “ES” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Executive Sedan

១១) “NX” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Nimble Crossover

១២) “LFA” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Lexus Fuji Apex

១៣) “LC” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Luxury Coupe

១៤) “SC” មក​ពី​ពាក្យ​ពេញ​ថា “Sport Coupe

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ thetruthkh