តើប្រទេសអាស៊ានណាខ្លះដែលមានវិមានឯករាជ្យ ក្រៅពីកម្ពុជា?

ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥៣ ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញពីអាណានិគមបារាំង។ ដើម្បីចងចាំថ្ងៃដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះ វិមានឯករាជ្យត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រ និយម។ ខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធបុណ្យឯករាជ្យជាតិ Sabay សូមបង្ហាញវិមានឯករាជ្យនៅប្រទេសអាស៊ានទាំង៤នេះដូចតទៅ៖

១) វិមាន Monas ឬ Monumen Nasional (ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី)

២) វិមាន Patuxai (ប្រទេសឡាវ)

៣) វិមាន Tugu Negara (ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី)

៤) វិមានឯករាជ្យភូមា (ប្រទេសភូមា ឬមីយ៉ាន់ម៉ា)

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ news.sabay