ប្រទេសទាំង២០ ដែលមានអ្នកជាប់គុកច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

បើតាមគេហទំព័រ statista បានបង្ហាញពីស្ថិតិបនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលមានអ្នកជាប់គុកច្រើនបំផុតគិតមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើប្រទេសណាដែលមានអ្នកជាប់គុកច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគិតមកត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧? ដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់នេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

២០) ប្រទេសម៉ូរូកូ មានអ្នកជាប់គុកសរុប ៨០,០០០ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១៩) ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន មានអ្នកជាប់គុកសរុប ៨០,១៦៩ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១៨) ប្រទេសប៉េរូ មានអ្នកជាប់គុកសរុប ៨៣,៦៣៩ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១៧) ប្រទេសអង់គ្លេស និងប្រទេសវេល មានអ្នកជាប់គុកសរុប ៨៥,៨៦៣ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១៦) ប្រទេសអេហ្ស៊ីប មានអ្នកជាប់គុកសរុប ១០៦,០០០ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១៥) ប្រទេសអេត្យូពី មានអ្នកជាប់គុកសរុប ១១១,០៥០ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១៤) ប្រទេសកូឡំប៊ី មានអ្នកជាប់គុកសរុប ១១៥,៨៧៨ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១៣) ប្រទេសវៀតណាម មានអ្នកជាប់គុកសរុប ១៣០,៦៧៩ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១២) ប្រទេសហ្វីលីពីន មានអ្នកជាប់គុកសរុប ១៤២,១៦៨ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១១) ប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូង មានអ្នកជាប់គុកសរុប ១៦១,៩៨៤ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១០) ប្រទេសតួគី មានអ្នកជាប់គុកសរុប ២០១,១៧៧ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

៩) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មានអ្នកជាប់គុកសរុប ២២៤,០៤២ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

៨) ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ មានអ្នកជាប់គុកសរុប ២២៥,៦២៤ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

៧) ប្រទេសម៉ិកស៊ិក មានអ្នកជាប់គុកសរុប ២៣៣,៤៦៩ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

៦) ប្រទេសថៃ មានអ្នកជាប់គុកសរុប ៣០០,៩១០ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

៥) ប្រទេសឥណ្ឌា មានអ្នកជាប់គុកសរុប ៤១៩,៦២៣ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

៤) ប្រទេសរុស្ស៊ី មានអ្នកជាប់គុកសរុប ៦១៨,៤៩០ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

៣) ប្រទេសប្រេស៊ីល មានអ្នកជាប់គុកសរុប ៦៥៩,០២០ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

២) ប្រទេសចិន មានអ្នកជាប់គុកសរុប ១,៦៤៩,៨០៤ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

១) ប្រទេសអាមេរិក មានអ្នកជាប់គុកសរុប ២,១៤៥,១០០ នាក់ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ statista