គេហទំព័រទាំង១៧ដែលមានអ្នកចុចចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ដូចនេះហើយមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក ក៏ដូចជាកម្ពុជាមានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចស្ទើរគ្រប់ដៃ។ ភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានេះហើយបង្កការងាយស្រួលសម្រាប់សិស្ស/និស្សិត និងមនុស្សទូទៅនៅពេលពួកគេចង់ដឹងពត៌មានអ្វីមួយគឺមានភាពងាយស្រួលស្វែងរក។ ដូចនេះហើយ តើគេហទំព័រណាដែលមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា?។ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញគេហទំព័រចំនួន១៧ដែលពេញនិយម និងមានអ្នកចុចចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

១៧) គេហទំព័រ Wikipedia មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១៧ នៅកម្ពុជា

១៦) គេហទំព័រ Tvfb.news មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១៦ នៅកម្ពុជា

១៥) គេហទំព័រ Dap-news មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១៥ នៅកម្ពុជា

១៤) គេហទំព័រ blogger មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១៤ នៅកម្ពុជា

១៣) គេហទំព័រ Postnews.media មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១៣ នៅកម្ពុជា

១២) គេហទំព័រ Kohsantepheapdaily មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១២ នៅកម្ពុជា

១១) គេហទំព័រ Kbn-live មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១១ នៅកម្ពុជា

១០) គេហទំព័រ Khmer24 មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១០ នៅកម្ពុជា

៩) គេហទំព័រ Todaysharing មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ៩ នៅកម្ពុជា

៨) គេហទំព័រ Yahoo មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ៨ នៅកម្ពុជា

៧) គេហទំព័រ Freshnewsasia មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ៧ នៅកម្ពុជា

៦) គេហទំព័រ Facebook មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ៦ នៅកម្ពុជា

៥) គេហទំព័រ Google.com មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ នៅកម្ពុជា

៤) គេហទំព័រ Sabay មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤ នៅកម្ពុជា

៣) គេហទំព័រ Google.com.kh មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ នៅកម្ពុជា

២) គេហទំព័រ Khmerload មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ នៅកម្ពុជា

១) គេហទំព័រ Youtube មានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ នៅកម្ពុជា

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ alexa