កំពូលCEOទាំង៣១រូប ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្រុមហ៊ុនល្បីៗជុំវិញពិភពលោក

មានក្រុមហ៊ុនល្បីល្បាញជាច្រើននៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែជ្រើសរើសកំពូលCEOដែលល្បីល្បាញ និងមានសមត្ថភាពដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យមានការរីកចម្រើន។ ទន្ទឹមនឹងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយដែលជោគជ័យ តើCEOដែលកំពុងកាន់ដំណែងទាំងនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មាន? តើនរណាដែលជាCEOដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីល្បាញទាំងនោះ? ដើម្បីបកស្រាយទាំងនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

៣១) លោកស្រី Chua Sock Koong មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៦ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Singtel)

៣០) លោក James Quincey មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Coca-Cola)

២៩) លោក Kevin Johnson មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១១ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Starbucks)

២៨) លោក Devin Wenig មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៥ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន eBay)

២៧) លោក Rajeev Suri មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៦ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Nokia)

២៦) លោក Kazuo Hirai មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Sony)

២៥) លោក Doug McMillon មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២១ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Wal-Mart)

២៤) លោក James Hackett មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣៨.៩ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Ford)

២៣) លោក Satya Nadella មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Microsoft)

២២) លោក Mark Hurd មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៧៨ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Oracle)

២១) លោក Bob Iger មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១០០ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Walt Disney)

២០) លោកស្រី Indra Nooyi មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៥១.៨ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន PepsiCo)

១៩) លោក David Karp មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tumblr)

១៨) លោក Mark Parker មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៥០ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Nike)

១៧) លោកស្រី Susan Wojcicki មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣៥០ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន YouTube)

១៦) លោក Tim Armstrong មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤០០ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន AOL Inc)

១៥) លោក Tim Cook មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៧៨៥ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple)

១៤) លោក Jeff Weiner មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨០០ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន LinkedIn)

១៣) លោក Akio Toyoda មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Toyota)

១២) លោក Sundar Pichai មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១.២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Microsoft)

១១) លោក Kevin Systrom មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Instagram)

១០) លោក Ben Silbermann មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១.៥៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Pinterest)

៩) លោក Jack Dorsey មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២.៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter)

៨) លោក Evan Spiegel មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Snapchat)

៧) លោក Terry Gou មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨.៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Foxconn)

៦) លោក Michael Dell មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២១.១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Dell)

៥) លោក Masayoshi Son មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២២.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SoftBank)

៤) លោក Ma Huateng មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤៤.៧ លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tencent)

៣) លោក Mark Zuckerberg មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៧៣.៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook)

២) លោក Warren Buffett មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway)

១) លោក Jeff Bezos មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៩៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon)

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ celebritynetworth, bloomberg, finapp, salary, therichest