ទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលជាង៣០នាក់ ដែលរកលុយតាមYoutube ហើយក្លាយជាសេដ្ឋីរាប់លានដុល្លារ

វាពិបាកក្នុងការជឿថា មានបុគ្គលមួយចំនួនក្លាយជាសេដ្ឋីរាប់លានដុល្លារ តែវាជាការពិត ពីព្រោះពួកគេបានក្លាយជាសេដ្ឋីរួចទៅហើយដោយរកចំណូលរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយខែៗ។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើបុគ្គលណាខ្លះដែលរកចំណូលបានច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកពីការប្រើប្រាស់Youtube? ហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មានលានដុល្លារដែរមកដល់ពេលនេះ? ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

២៨) Jenna Marbles មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២.៩ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

២៧) James Richard Wilson, Jr. មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

២៦) Michelle Phan មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

២៥) Joey Graceffa មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

២៤) Crazy Russian Hacker មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

២៣) Vegetta777 មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

២២) គ្រួសារ Hayley Noelle និង Annie LeBlanc មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

២១) Bradley Colburn មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

២០) PrankvsPrank មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥.៥ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១៩) Jake Paul មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១៨) Ryan មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១៧) Tyler Oakley មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១៦) Rhett McLaughlin and Charles Lincoln Neal III មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១៥) Lilly Singh មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៩ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១៤) Rosanna Pansino មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៩ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១៣) HolaSoyGerman មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១០ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១២) Lindsey Stirling មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១០ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១១) Olajide Olatunji មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១១ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១០) Rafi និង Benny Fine មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១១ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

៩) Ian Hecox and Anthony Padilla មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១១.៨ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

៨) Evan Fong មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៣ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

៧) Logan Paul មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៤ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

៦) Mark Fischbach មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៦ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

៥) Kan និង Aki មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៧ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

៤) Daniel Middleton មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៨ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

៣) Roman Atwood មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៨ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

២) Coby និង Cory Cotton មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

១) Felix Kjellberg មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤៩ លានដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Youtube

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ fraghero, celebritynetworth, gazettereview, youtubersnetworth, naibuzz, thenetworthportal, realtimenews